Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geïnstitueerde Kerken mogen dus op zichzelve beschouwd , aan eene te harer beschikking zijnde Theologische school genoeg hebben en daarmede tevreden kunnen zijn; de Gereformeerde beginselen eischen, dat de theologie als wetenschap niet in een seminarie worde opgesloten, maar ook met alle wetenschappen in organisch verband trede en aan de Universiteit eene eigen plaats inneme. Aan die beginselen waren de Gereformeerden zelve te allen tijde getrouw. Zij hebben overal bewust en beslist aan eene Universiteit boven eene Theologische school de voorkeur gegeven. Waar zij het hoogere konden bereiken, waren zij nimmer met het mindere, ook voor de opleiding harer Dienaren, tevreden.

Voorts kunnen wij nog noemen iets wat in het concept niet alzoo voorkomt, maar wel in de inwijdingsrede van Dr. Kuyper, „Souvereiniteit in eigen kring", waarin de schrijver op pag. 21 zegt: onder de verweermiddelen nu, die God aan edeler volkeren schonk, om hun vrijheden te handhaven, is óók de wetenschap; staat meê de wetenschap vooraan.

De man van Tarsen was onder de tolken des Heiligen Geestes de wetenschappelijk gevormde en immers niet uit den peinzenden Johannes , noch uit den practischen Jacobus , maar uit den Paulinischen geestesschat greep Luther de vrijheid der Hervorming.

En verder: Tot helder bewustzijn te komen, niet van zichzelf alleen, maar ook wat buiten onszelf bestaat , is dat niet de wetenschap ? Het Gode nadenken wat Hij vóór en óver en in ons heeft gedacht ? Het zijn en levensbewustzijn niet van een enkel persoon maar de van de alle eeuwen omvattende menschheid, enz. (Wij radenzeer aan, in deze dagen deze belangrijke rede nog eens in haar geheel te lezen.)

Nu willen wij er nog op wijzen, dat tevens in die rede uitgesproken is, dat die wetenschap „souverein blijve in eigen kring", en dat zij noch onder staatsvoogdij, noch onder kerkelijke curateele verbastere van haar aard.

Sluiten