Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

AFSCHAFFING VAN DEN SLAVENHANDEL.

«Geregtigheid verhoogt een volk."

Salomo.

De Kwakers in Engeland waren in 1727 de eersten, die hunne stem tegen den schandelijken slavenhandel en de menschonteerende gruwelen die daarmede gepaard gaan, verhieven. G. fox, woolman en penn drongen in Engeland en in Noord-Amerika op de afschaffing (abolition) van den slavenhandel aan. Zij vestigden niet alleen met kracht van woorden de algemeene aandacht en belangstelling op dat punt, maar gaven zelve het voorbeeld en' schonken de vrijheid aan hunne slaven.

In 1751 schaften zij met andere menschenvrienden den slavenhandel onderling af, en stichteden een aantal vereenigingen, ter bereiking hunner waarlijk menschlievende bedoelingen. In 1780 vergaderde eene vereeniging van Kwakers in Pennsylvanië om middelen te beramen tot wering van den slavenhandel, waarin zij door het weldenkende volk ondersteund werden, en van wege de gouddorstige planters tegenstand ondervonden.

Door de bemoeijingen van clarkson, die vermogen en leven voor de goede zaak ten offer bragt, werd in 1787 in Engeland de Afrikaansche Maatschappij (4/«c«wz?wt{fttóww) opgerigt, eene krachtige vereeniging tot wering van den slavenhandel, en in November van datzelfde jaar schaf-

Sluiten