Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haat tegen Gods Zoon, Woord, weg, volk. — Tegen den naaste: Ieder is zichzelf het naast! of: 't Hemd is nader dan de rok. — Geen half werk; „volkomenltjk". God is een God van volkomen heiligheid en volkomen zaligheid.

Hoogmoedig en onwaar staat de natuurlijke mensch tegenover deze verpletterende belijdenis. Het Atheïsme „de Dageraad" en dergelijke) volgt Nietzsche en leert: wees natuurlek; zoo wordt gjj oppermensch (S.S. blz. 4). — Sociaal-democraten en Communisten zien deze neiging wel bjj de kapitalisten; maar dat ze ook in het hart van den proletariër zou zijn, ontgaat hun. — De Pantheïsten van allerlei soort (Spiritisten, Scientisten, Theosofen, Anthroposofen, zie S.S.) vereenzelvigen God en mensch; en betrekken dus God in de verkeerde neigingen des menschen. Hieronder moet het verantwoordelijkheidsbesef en schuldgevoel van den mensch wel jammerlijk lijden.

8 Vr. Heeft God u alzoo boos en verdorven van natuur geschapen?

Antw. Neen; maar Hg heeft mg' goed en naar zjjn evenbeeld geschapen in ware kennisse Gods, gerechtigheid en heiligheid.

Geschapen. God is de Schepper van den mensch. Wat beteekent dat? — Goed; dus zonder gebrek aan lichaam of ziel. — Naar zijn evenbeeld. Is dit wonderlijk? Het kind Inkt immers op zijn ouders; uiterlijk; ook innerlijk. — Onderscheid het beeld Gods in ruimer en enger zin. Ruimer: wat den mensch onderscheidt van de dieren, namelijk redelijkheid en onsterfelijkheid. Enger: ware kennis, gerechtigheid, heiligheid. — Hof van Eden. Staat der rechtheid. — Drievoudig ambt van den mensch: profeet, priester, koning; de H. Cat. (vr. 6) drukt dit aldus uit: „opdat hij God zijnen Schepper recht kennen, Hem van harte liefhebben, en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zoude om Hem te loven en te prijzen."

De Prediker (7 :29) zegt: „Alleenlijk, ziet, dit heb ik gevonden, dat God den mensch recht gemaakt heeft; maar zij hebben, vele vonden gezocht". Vóór de 19e eeuw was het stuk der schepping niet in het geding. Darwinisme en Materialisme hebben hier verandering in gebracht. Door evolutie (Darwin erkende nog het bestaan van God) uit den oerkiem is alles in den loop van millioenen jaren ontstaan; ook de mensch zelf. Vanwaar die oerkiem is en of er nu geen onderscheid moet gemaakt tusschen lichaam en

Sluiten