Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6:13). Ba onze strg-d: „Wederstaat den duivel en hg zal van u vlieden» (Jacobus 4:7) En op den dienst der goede engelen mogen wg hopen. Immers „zgn zfl niet allen gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil die de zS' heid beërven?» (Hebreën 1:14). Maar hef, evenïs de heulgen, «ZS611? Tken' gelSk de ^omschen dat doen, is onsch^taurlgk. En de geesten der afgestorvenen zoeken, gelijk op de Spiritistische seances gebeurt, leidt ook den verkeerden kant d™ Hle£eeMChnP ?*ï de geestenwereld is geen gemeenschap met den dneëenigen G-od, loopt uit op zelfbedrog (S.S. blz. 26).

17 Vr. Kunnen de heiligen onze middelaars niet zijn? Antw. Neen zij; want zij hebben zelf gezondigd, en znn niet

anders dan door dezen Middelaar zalig geworden.

De Roomsche kerk: heiligen. Overtollig goede werken. Bekwame voorbidders voor den zondigen mensch. - In de H. Schrift - ieder geloove een heilige, nl. in Christus. In zichzelve zgn ze zondaren. Zelfs Maria zegt: „nign geest verheugt zich in God mfln Zaligmaker» (Lucas 1:47). — Heiligenverering is Godonteering.

De Mariadienst (denk bgv. aan Lourdes) nam in onze dagen een hooge vlucht Juist daaraan, zeggen Roomsche schrSfrï kan men iemand als goed-Roomsch herkennen. - Deze meVch«ÏÏÏÏÏS? tRomeTvi°dt ™» o™al. wS, Protestanten, hebben

ZSSL (88 bT; 7^ m^ll*' VT- b8 Mon™>* en Aposmischen (S.S. blz. 73, 80) ontkomt men er niet aan. De Ster in

het Oosten een afdeeling van de Theosofie, verheerlijkt Krishna-

Murti als den komenden Wereldleeraar (S.S. blz 44) Hef i«

S'roS^IS Tisl^ " —' *™ " "«» *

18 Vr. Zullen ook alle menschen door den Middelaar Jezus zalig worden, gelijk zij allen door Adam zijn verdoemd geworden?

Antw. Neen zy, maar alleen zij, die Hem met een oprecht geloof aannemen, gehjk geschreven staat: Johannes 3 :16, Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijnen eeniggeborm Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hébbe.

In Adam, de eerste, allen schuldig. - Verdoemelijk. — Niet allen door den tweeden Adam zalig. Christus zegt zelf: „Gaat in door de

Bakker, Kort Begrip.

Sluiten