Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrij onnoodig is nog goede werken te doen. Alsof een die door Góds genade is gegrepen en tot de zaligheid van Christus geleid, daarbij dezelfde bleef; en den drang der wederliefde niet in zich gevoelde!

65 Vr. "Waartoe dienen dan de goede werken?

Antw. Dat ik Gode daarmee dankbaarheid voor al zijne weldaden bewijze, en Hjj door mjj geprezen worde; dat ik ook uit de goede werken, als uit de vruchten, van de oprechtheid mijns geloofs verzekerd zjj; en dat mfin naaste daardoor gesticht, en voor Christus gewonnen worde.

Som al Gods weldaden, lichamelijk en geestelijk, eens op. Daartoe behooren ook de vergeving der zonden en het eeuwige leven. En zouden wjj God daarvoor geen dank bewijzen? Het rechte Christenleven loopt uit op de eere Gods: „Want gij zgt duur gekocht; zoo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uwen geest welke Godes znn" (I Corinthen 6:20). — Goede werken zjjn ook noodig voor onszelven. Hoe weet ik namelijk, dat mjjn geloof niet maar in het hoofd of inden mond zetelt, doch echt is? Uit de vruchten: „Niet een iegelijk die tot Mn zegt Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrjjk der hemelen; maar die daar doet den wil mjjns Vaders die in de hemelen is" (Mattheüs 7:21). — Ook om het nut van mijn naaste. We moeten „levende brieven van Christus" zgn. Onze naasten moeten aan ons zien, dat het ware geloof geen aangeleerd lesje is, maar een kracht Gods tot zaligheid. „Gij zijt het zont der aarde" (Mattheüs 5:13). „Gfl zgt het licht der wereld" (Mattheüs 5:14).

66 Vr. Zullen die ook zalig worden, die geene goede werken doen?

Antw. Neen; want de Heilige Schrift zegt, dat geen onkuische, afgodendienaar, echtbreker, hoereerder, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, noch roover, noch dergelijke het rijk Gods beërven zal, tenzij ZÜ zich tot God bekeeren. 1 Corinthen 6:9, 10.

Volhard in een goddeloos, en dus ondankbaar leven; maar weet dat het dan onmogelijk is, dat gg ooit zalig wordt. Wel kan een geloovige vallen, zelfs zeer diep (noem daarvan voorbeelden), maar hij zal met

Sluiten