Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenwel, hoewel ik in deze mijne vaste overtuiging heb, wil ik voorzichtig zijn in mijne beoordeeling van anderen , die in deze volstrekt niet met mij gaan. En ik heb dit verschil genoemd met deze bedoeling, om de doleerenden en Ghr. Gereformeerden in deze wat nader tot elkander te brengen. Voor beider standpunt is zeker in deze vrij wat te zeggen. Maar wat in deze alles afdoet is dit, dat de verschillende beschouwingen tot het wezen der zaak weinig of niets af- of toedoen. Al zegt men, het juk af te werpen voor allen, toch gaan met ons mede', die willen en met de anderen kunnen wij in zeker opzicht niets beginnen; wij knnnen hen vermanen, met alle liefde zoeken te bewegen, maar hun iets te ontnemen , tuchtmiddelen op hen toe te passen , het is alles onmogelijk. Ja zelfs, hoe meer men tuchtmiddelen wil toepassen op hen, die niet medegaan, hoe meer men gevaar loopt de majesteit van het ambt met voeten te treden. Die zich zelf uitsluit, dien kan men niet nog eens uitsluiten; die dat toch doen wil, maakt zich zelf en het ambt tot eene oorzaak van verachting. Wel kan en mag en moet men komen in den Naam des Heeren, met de majesteit van des Heeren Woord, om een iegelijk recht aan te spreken. Maar meer kunnen wij niet doen. Het. is echter zeer de vraag, of waar men het juk voor de geheele gemeente afwerpt, dit wel werkelijk geschiedt. In elk geval, het is zoowel de roeping der Ghr. Gereformeerden , als der doleerenden, om te bewerken al wat men achterlaat en alzoo zuiver te zijn van het bloed van allen, en hel den onrechtvaardige ernstig aan te zeggen, dat het hem kwalijk gaan zal. Laat echter dit verschil van inzicht aan beide zijden geen reden zijn, om verwijderd van elkander te leven. In de praktijk bewandelen wij denzelfden weg; en voorts hebben wij met elkander hetzelfde doel te beoogen, d. i. zoo mogelijk allen te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus, i)

i) De Chr. Geref. broeders kunnen gerust zgn, dat de Doleerenden nnaal gebroken hebben met het genootschap en dat aan niemand worden toegekend de rechten, verbonden aan het leven onder Gereformeerd kerkverband, dan aan hen, die hét met de beljjdenis eens zijn. De roeping tegenover de achtergeblevenen is overigens voor Chr. Gereformeerden en Doleerenden geheel dezelfde. Als het gaat naar recht, moeten wij gezamenlijk onze handen uitstrekken naar hetgeen rondom ons verkeert

Sluiten