Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en weggenomen wordt Mocht die eenheid spoedig tot stand komen , als daad en vrucht des Heiligen Geestes. Wat zou de gemeente veel krachtiger kunnen optreden en wat zou er een blijdschap zijn bij Gods volk.

Evenwel, vergeten wij nooit, dat hier op aarde alles gebrekkig en ten deele blijft. De volkomene éénheid wacht ons eerst in den staat der heerlijkheid, als de gemeente één is, volkomen één met Christus en daardoor ook met elkander; als wij allen vervuld zullen worden tot al de volheid Gods en God zal zijn alles en in allen.

Onze ziele smacht naar die zalige eenheid met Christus en met elkander, wanneer geen kerkgenootschappen meer bestaan en geen kerkgebouwen meer noodig zijn, maar al Gods volk, door Hem zelf gekeurd, Zijn kleederen wit gewasschen in het bloed des Lams en bekleed met de kleederen des heils, zal verschijnen in eere, in de volle tegenwoordigheid des Heeren. Dan geen zonde, dan geen twist, geen scheiding meer; dan verlost van de zonde en van de werkers der ongerechtigheid. Zalige verwachting voor allen, die den vrede van Jeruzalem liefhebben. Onze oogen zullen den Koning zien in Zijne schoonheid en heerlijkheid, en Gods volk zal ook verheerlijkt worden in Hem , Die ons Hoofd is. Dan zijn allen één in Hem. Om dan allen te zamen hetzelfde te willen en te doen en met éénen mond te verheerlijken Hem Die op den troon zit en het Lam, Dat ons kocht met Zijn bloed, en dat waardig is te ontvangen eer en lof en dankzegging. Zalige verwachting, als wij volkomen zullen liefhebben den Heere en Zijn volk.

En is het nog niet zoo ver ! Zoeken wij al vast door gemeenschap met Christus die eenheid, tot welke de Heere Zijne gemeente zeker brengen zal. Zoo zij het.

Sluiten