Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alsof zy waren. Sprekende, schept en herschept Hy alle dingen. Wy bewonderen, en terecht, de stoute schoonheid waarmede Homerus de macht van den Opperste der goden in de Ilias beschrijft: En Kronion sprak en wenkte met zyne donkere wenkbrauwen, de hemelsche lokken schudden op 's konings onsterfelijk hoofd en de gansehe Olympus trilde. Maar wat is ze in majesteit bij deze verhevene woorden der Schrift: Hy' spreekt en het is er, Hy gebiedt en het staat er. Ziedaar de absolute, de goddelijke, de oorspronkelijke macht van het woord. En alle macht van ieder ander woord is daaruit geweld, heeft daarin haar oorsprong en beeld.

Maar omdat juist het woord de eerstgeborene is van alle creatuur, is er eene sprake ook in de gansehe schepping Gods. Er zit gedachte, er zit taal, er zit stem en klank en toon in alle dingen, verstaanbaar voor den mensch. De schepping is geen schrift slechts van den vinger Gods en geen zwijgend boek, maar meer dan dat, zy is eene sprake Gods tot den mensch. Ik weet wel, dat wij dat boekme.t zyn hiëroglyphenschrift menigmaal niet kunnen ontcijferen, en die sprake dikwerf niet verstaan. Maar dichters, die onbevangen kinderen des gemoeds, hebben haar verstaan en namen gewijzigd het woord van Paulus over: daar zijn vele soorten van stemmen in de wereld, en geene derzelve is zonder

Sluiten