is toegevoegd aan uw favorieten.

De welsprekendheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuld, in haar verwoestende macht. Zij zet niet slechts leerstellig de verschillende ondeugden uiteen, maar zy voert, natuurlijk niet door nabootsing maar door levendige voorstelling, den dronkaard, den gierigaard, den dienaar der wereld, den onreine van hart ten tooneele. Zy houdt geen wysgeerige verhandeling over de deugd en den godsdienst. Maar zy voert ze als in levenden lyve voor onze oogen op.

En dat kan de Evangelie-prediker te beter doen, wijl in het Christendom alles concreet, aanschouwelijk, persoonlijk, of wilt gy den diepsten grond, wyl het trinitarisch is. De bedienaar des Woords heeft hierin boven eiken anderen redenaar in de burgerlijke, rechterlijke, staatkundige welsprekendheid ontzaglijk veel vooruit. Altijd, indien hy maar niet aan de oppervlakte der dingen blijft hangen en in de diepte durft afdalen, komt hy als van aangezicht tot aangezicht te staan tegenover een persoon, in de schepping, in de verlossing, in de heiligmaking. De H. Schrift is daarom ook ééne machtige historie, van het begin tot het einde toe. Zij is nooit abstracte redeneering, nimmer dogmatisch betoog. Nooit is er de taal der reflectie aan het woord. Zy redeneert niet, zij schildert. Zij beschrijft niet, zy verhaalt. Zy betoogt niet, zij laat zien. Er is ook in dit opzicht geen boek ter wereld met de Schrift te vergelijken. Alles in haar is aanschouwelijk, schilder-