Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarachtig blijft het woord van Jean Paul Richter: unter Madchen verliert man TJngeschicklichkeit des Körpers, unter Weibren des Geistes.

Maar voorts, de voordracht betreft niet een enkel deel van ons lichaam, niet uitsluitend de stem en de gebaren, maar zij omvat ons geheele zijn. Het recht en de noodzakelijkheid der voordracht berust op de nauwe eenheid tusschen ziel en lichaam, op de samenstemming tusschen innerhjk en uiterlijk. Bilderdijk, 'die meer dan eenig ander onzer dichters een diep gevoel had voor harmonie, heeft eens in schoone verzen bezongen, welke overeenstemming er bestaan moest tusschen inhoud en vorm der poëzie:

Gij dichter, bezig alwat geest en kunst gehengen, Leer 't aaklige aan het bhjde, en 't sterke aan 't

zachte mengen, En stem uw tonen naar het voorwerp, dat gij

maalt,

Dat zelfs de klank van 't vers uw denkbeeld achterhaalt

Laat Zeflr in uw zang op luehte vlerkjes zuizen, En 't kabblend nat der beek met zacht gemurmel

bruizen,

Doch stort zich 't stroomend nat met ziedend bul-

dren uit,

Sluiten