Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles voor overgehad, want beginselen mogen, moeten offers vragen.

Maar immers, geven we al toe, dat wanneer nu eenmaal anderen gaan, wanneer tegenstandsters van God en Zijn dienst in machten zullen optrekken, dan moeten onze vrouwen, oude en jonge, alle ook ? Ziet, hoe de praktijk ons dan in eens het beginsel op zij doet schuiven. Dan, als we er schade bij zouden moeten lijden, strijken we de vlag, werpen we lading over boord. Wat zooeven voor ons zwart was, wordt nu wit.

Brengt dit onze jonge menschen niet in verwarring ? Neen, als we maar eerlijk zijn, als we maar den moed hebben, om te durven zeggen : Van vrouwenkiesrecht hangt waarlijk onze levensen wereldbeschouwing niet af, In 't algemeen rust ze niet op een zeker politiek stelsel. En wanneer door den nieuwen geest ook onze vrouwen geroepen worden om invloed te oefenen op de regeering des .lands, dan zullen ze optrekken met ons mannen, ter eere Gods, ook op staatkundig erf.

Ik denk aan de jongeren, aan de rijpere jeugd. Hen beroert ook de nieuwe geest op religieus en kerkelijk terrein. Waar doet hij trouwens zijn adem niet gevoelen ? Zelfs de modernen ondergaan zijn invloed, en met onverholen blijdschap zien we, hoe in dat kamp gesproken wordt over zonde-bewustzijn en verlossingsbehoefte. Zeker, dat is ons zondebewustzijn niet, t is nog niet een grijpen van Jezus Christus, Gods Zoon, geopenbaard in het vleesch, om ons met God te verzoenen uit vrije gunst. Maar wie zal niet reeds beginnen te waardeeren, dit eerste sprankje van een nieuw leven en een nieuwen tijd, ook onder hen.

En voorts, om nu bij onszelf te blijven, wij hebben op prijs te stellen, dat jongeren en ouderen weer eens wat meer op den inhoud dan op den vorm gaan letten. O wie, die als geestelijke leidsman optreedt en zielen moet hoeden, bemerkt niet met droef-

Sluiten