is toegevoegd aan uw favorieten.

"Dat zij allen één zijn!"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedachte: ook in de Herv. kerk zijn er geloovigen, en, als deze geloovigen samenkomen, vergaderen, dan is er „eene vergadering der geloovigen", dus: eene Christelijke kerk.

Velen mijner beschuldigers waren in tegenspraak met zich zelf. Eenerzijds toch ontkenden zij, dat er eene eenheid was tusschen de Christenen in de Herv. kerk en ons, Gereformeerden ; anderzijds vroegen ze: wil Ds. Netelenbos overgaan tot de Herv. kerk ? en zagen ze dus in mijn optreden weer wel eene daad, die op eenheid doelde. Want ik kan toch onmogelijk onderstellen, dat ze dachten: Ds. N. wilde' eens preken onder „de Synodale organisatie". Ze zijn wel zoo vriendelijk geweest van aan 'te nemen: Ds. N. gevoelt zich —" huns inziens dan wat veel! — aangetrokken ook tot belijders van Christus buiten ons Gereformeerd kerkverband.

Of heb ik mij dien zonnigen morgen in 's Hage werkelijk voor een anderhalf uur gesteld onder „de^Synodale organisatie" ? En heb ik alzoo, naar de uitdrukking van den Geref. Kerkeraad dier stad „het werk Gods der Reformatie van 1834 en 1886 miskend"?

Ja, indien ik op eene of andere wijze mijne overtuiging, mijn beginsel, mijn geloof in Jezüs Christus had verkracht ter wille van de Reglementen der Ned. Herv. kerk. Maar ik heb mij in niets aan eenig mij vreemd gezag onderworpen. Ik heb zelfs niet gepreekt op uitnoodiging van den Hervormden kerkeraad, doch slechts op verzoek van Dr. J. A. Cramer. Dat ik misschien — hetgeen ik niet weet— eene bepaling van een reglement der Hervormde kerk heb overtreden door mijne daad, kunnen mij toch geen Gereformeerden, die van die reglementen niets moeten hebben, kwalijk nemen.

Maar ik heb dan toch gepreekt onder toezicht van den Herv. kerkeraad.

Voor een oogenblik toegegeven!

Doch dan was dat toezicht niet dat eener „valsche" maar eener minder zuivere kerk dan de mijne, dus in elk