is toegevoegd aan uw favorieten.

"Dat zij allen één zijn!"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

predikant b.v. der Luthersche gemeente in een predikdienst der Hervormde optreedt, daaruit afleiden i die dominé vindt de Herv. kerk minstens evengoed als de Luthersche! Laat ons dus maar alle grenzen uitwisschen! Men drave toch niet door en zegge niet: als dit eens vaker, zeg tien maal per jaar gebeurt, waar moet dat dan heen? Want die vraag rekent niet met de werkelijkheid. Mijn optreden in 's Hage droeg een uitzonderingskarakter. En als uitzondering kan goed zijn, wat als regel afkeuring zou verdienen. Geen predikant verlaat tienmaal in 't jaar zijn gemeente voor zulk een doel.

Dat mijn preeken „het karakter droeg van bediening des Woords; waarbij ook een zegen werd opgelegd en de vergaderden werden toegesproken als „geliefden in onzen Heere Jezus Christus", — dit bezwaar van den kerkeraad der Geref. kerk te 's Hage valt geheel weg, als men bedenkt, dat daar in het kerkgebouw der Hervormden een deel van Christus' gemeente bijeenkwam, die, onder welken kerkvorm dan ook, recht heeft, in 's Heeren Naam Zijn zegen te ontvangen. Ik preekte niet in een „valsche" kerk.

Dat ik voor een „ethischen" predikant optrad en dat nog wel voor eén die, naar een Geref. kerkbode-redacteur schreef, „alle booze raadslagen, die tegen Gods Heilig Woord bedacht worden" (kan deze dominé zich niet indenken, dat men geloovig kan zijn in Christus en toch moeite hebben met de theorie der Schriftinspiratie? Het behoeft niet zoo te zijn, maar kan men zich dat niet indenken?) beraadslaagde, doet dunkt me niets ter zake. Indien ik velen zijner kerkgangers onder mijn gehoor heb gehad, dan hebben ze eens geluisterd naar een Gereformeerde preek, die ze misschien anders weinig hooren. Waarom onderstelt deze critiek, dat ik zelf ook „ethisch" heb gepreekt ? Waarom denkt men niet liever l hij heeft dien „ethischen" ketter eens gerevideerd ?

Ten slotte komt nog de vraag aan de orde, of ik gezondigd heb tegen eenig artikel van de Geref. kerkenorde.