Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijven van 1 Thessal. in „een waan" verkeerd, dien hij bij het schrijven van 2 Thessai. had afgelegd? En ais dat al bij een apostel het geval is, was, hoeveel te meer zal dat dan niet zijn bij gewone Christenen? De Heilige Geest maakt van de menschen geen marionetten, vormt hen niet allen naar eén model, maakt van hen geen volmaakte Christenen, die allen dezelfde beschouwingen deelen en dezelfde kerk voor de beste achten. Hij schenkt ons geen absolaten maatstaf.

Wel is de H. S. het onfeilbare richtsnoer voor ons leven, maar zij is, naar de Gereformeerde theologen van naam in onzen tijd allen erkennen, geen handboek voor natuurkunde, kerkrecht enz. Men kan er kerkrechtelijke beginselen uit afleiden langs den weg van exegese en redeneering, doch bij die handelingen van den menschelijken geest is er natuurlijk voor allerlei subiectieve beschouwing vrij spel.

Laat ons dus voorzichtig zijn in de beoordeeling van elkander. Ieder houdt zijn eigen kerk voor de beste. Natuurlijk, anders ging hij tot eene zijns inziens betere over. Maar daarmeê heeft men nog geen recht het Christelijk karakter aan eene andere, volgens eigen inzicht minder — zuivere kerk, te ontzeggen.

V. KERKELIJK LEVEN en KERKELIJKE TOEKOMST.

't Kerkelijk leven van onzen tijd Iaat overal gedeeldheid zien. Onnoodige gedeeldheid veelal. Daar leven er honderden en duizenden, die, geestelijk eén, nochtans kerkelijk gescheiden zijn, zoo orthodoxen als modernen, wanneer ik deze geruimen tijd gangbare namen eens mag aanhouden. En omgekeerd, daar leven er in eén kerkverband, die niets met elkander gemeen hebben, geestelijk geheel uit elkaar loopen.

Dit wijst duidelijk op verkeerd-getrokken scheidingslijnen, op groepeeringen, die de werkelijkheid niet dekken.

Sluiten