Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ellende, zijn begrepen in het werkverbond, met Adam en al zijn nakomelingen opgericht, en zijn in hem gevallen. Zoo ook zijn de kinderen des verbonds zonder het te weten in het verbond der genade met Abraham opgericht. Der verdoemenis onderworpen uit kracht van Adam's val, zoo ook zonder het te weten in Christus tot genade aangenomen. Deze aanneming tot genade ziet niet op een eeuwig aangenomen-zijn door verkiezing in Christus of een in-zijn in een eeuwig genadeverbond, maar op een zijn in het genadeverbond met Abraham opgericht „g e 1 ij k God spreekt tot Abraham, den vader aller geloovigen en over zulks mede tot ons en onze kinderen, Gen. 17:7, zeggende: Ik zal mijn verbond oprichten, en z."

De eerste grond voor den Kinderdoop ligt dus in het verbond, waarin ook de kinderen, hoewel onbewust, begrepen zijn, gelijk ook onze Catechismus, antwoord 74 zegt: „mitsdien zij zoowel als de volwassenen in het verbond Gods en in Zijne gemeente begrepen zijn." Dit verbond met Abraham opgericht is echter niet, zooals sommigen beweren, een volksverbond met het Israëlietische volk opgericht, want dan zou het eindigen met het vernietigen van Israël als natie, maar het genadeverbond, dat tot in eeuwigheid duurt, hoewel het niet van eeuwigheid, is. Want God richt zijn verbond met Abraham op „tot een eeuwig verbond." Het gaat dus ook door onder den dag des Nieuwen Verbonds en wordt voortgezet in de>TJmstelijke KerkTDit wijst het formulier aan met een beroep op Hand. 2 : 39: „Want u komt de belofte toe en uwen kinderen en allen die daar verre zijn, zoo velen als er de Heere onze God toe roepen zal." Petrus zegt hier, dat dejjfilpfte des verhands niet alleen den Joden en hunnen kinderen toekomt, maar ook den heidenen, die God door het Evangelie tot Zijne Kerk toevoegt.vEn komt nu aan de kerk en haar zaad

Sluiten