Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teleurstelling en smart bekend, dat hij het beroep had aangenomen.

Doordien een sterke vorst was ingevallen, hield hij eerst 13 Januari '72z ijne afscheidsrede naar aanleiding van Phülipp. 1 : 27 en nam den volgenden avond vriendelijk afscheid van den Kerkeraad.

Op Ds. Renting volgde Ds. B. C. Eelix. Den 30sten April '73 werd hij beroepen, den 13den Mei nam hij de roeping aan en deed den 6den Juli zijn intrede, bij welke gelegenheid hij sprak over 1 Tim. 1 : 15 (eerste gedeelte.)

Den 19den Januari '74 besloot de Kerkeraad, om op eiken eersten Zondag der maand des morgens de "Wet des Heeren en des avonds de 12 Artikelen te lezen. Den 13den April werd besloten, bij wijze van proef, het Avondmaal des morgens en des avonds te vieren. Den 7den Dec. '74 werd D. Rijpstra tot diaken verkozen.

In Sept. '76 werd het eerste orgel gekocht voor de som van 180 gld.

15 Juli '78 deelde Ds. Felix mede een beroep te hebben ontvangen van de gemeente te de Lier. Den 29sten September nam hij afscheid van de gemeente naar aanleiding van Handel. 18 : 1 en 30 September van den Kerkeraad.

Den 28sten October werd Ds. A. Brummelkamp Jr. van Alkmaar beroepen. Reeds den 9den November nam hij de roeping aan. De Notulen vermelden: „Gisteren, Zondag 5 Januari '79, hadden we liet voorrecht, na eene vacature van slechts 14 weken onzen beroepen leeraar, den Weleerw. Heer A. Brummelkamp, onder ons bevestigd te zien door ZEw.' vader, den WelEerw. Hoer A. Brummelkamp Sr., docent te Kampen, die tot tekst had Ps. 67:10 en 11 en des avonds aanvaardde onze geliefde leeraar zijn dienstwerk naar aanleiding van Rom. 1 :166. Heel de gemeente en Kerkeraad was innig verblijd over deze gunstige beschikking des Heeren.

Den 4den December '82 werd diaken D. Rijpstra tot ouderling gekozen en den 31sten December bevestigd.

Den 12den Januari '85 werd door de daartoe benoemde Commissie medegedeeld, dat zij voor rekening der gemeente het huis aan het Boterdiep had aangekocht voor de som van 3750 gld.

Den 4den April '87 werd door den Kerkeraad besloten, eene tweede kerk te bouwen.

Den 17den October van dat jaar deelde de leeraar mede, dat hij was uitgenoodigd, de redactie der „Nieuwe Prov. Gron. Courant" op zich te nemen en na hierover nagedacht te hebben, tot het besluit was gekomen, dat deze verwisseling van arbeid niet in strijd was met Gods Woord of onze Kerkenorde, aangezien hij het radicaal van predikant behield.

Sluiten