Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenkomst opgevallen met Herakles (Hercules), den sterken, held der Grieksche mythologie, die een twaalftal buitengewoon zware werken volbrengt, en ten slotte aan de jaloersche liefde eener vrouw ten offer valt; eene overeenkomst die zij echter uit navolging trachtten te verklaren. Nu. kan deze verklaring zeker de juiste niet zijn, en daarom heeft men vooral in onzen tijd beide als belichaming eener zonne-mythe zoeken overeen te brengen. De twaalf werken van Herakles zijn dan de twaalf teekenen van den deren-riem welke de zon doorloopt, en het is te begrijpen dat men dus ook zijn uiterste best gedaan heeft om eveneens voor Simson het twaalftal zijner daden vol te maken. Dit is echter steeds op eene mislukking uitgeloopen; wie er lust in heeft kan er nog wel eens de proef van nemen. Verder beroept men zich op den naam Simson, die inderdaad „de zonnige" of misschien „het zonnetje" beteek ent, maar welk ouderpaar kan zich dezen naam met gemakkelijk verklaren? Spreken wij nog niet dikwerf van een kind dat „het zonnetje in huis" is ? Simson's lange haren zouden dan der zonnestralen voorstellen, en dat de held door het afscheren zijner haren krachteloos wordt zou moeten zien op het feit dat in den winter de zonnekracht verminderd is. bij het wassen der haren (in de lente) keert deze kracht weder terug. In den Bijbelschen tekst ontbreekt daarvan evenwel iedere aanduiding, en het is niet dan spel der fantasie, dat hier de zonnewerking zoekt. Ook tracht men Simson's handelwijze roet de vossen in verband te brengen met den zoo genoemden „torenbrand . eene ziekte die in den bloeitijd van het koren voorkomt en dan groote schade aanricht. Men meent daartoe te mogen wijzen op eene analogie in Rome. Daar bestond het gebruik om op de Cerealia, feesten ter eere van Ceres, de godin van het graan, vossen met brandende stroobossen op den rug door het circus te jagen, hetgeen door sommigen wordt beschouwd als een afweermiddel tegen den korenbrand. Intusschen bestaat alle overeenkomst hier in de uiterlijke omstandigheid dat beide malen van vossen sprake is met brandende fakkels aan het lichaam. Elke zinspeling op den „korenbrand ontbreekt in het Bijbelsch bericht. Men ziet hoe zwak de argumenten zijn die voor de opvatting van Simson's geschiedenis als eene zonne-mythe worden bijgebracht. En wat nu de eigenlijke overeenstemming van deze geschiedenis met

Sluiten