Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne waarde Toehoorders !

Er is in de laatst verloopen dagen veel geschied in ons midden, mijne Gel.! Er zijn door mij en de mijnen bange dagen en nachten doorworsteld, toen wij zoo machteloos neerzaten bij de sponde, waar mijne geliefde dochter op haar 15-jarigen leeftijd in zoo diepe ellende terneder lag, zichzelve niet bewust van haar lijden, en toen eindelijk na dagen van spanning de ure kwam, dat de Heere haar wegnam uit dit leven, zonder dat zelfs voor een oogenblik haar bewustzijn was teruggekeerd. En hoe lang ook tegemoet gezien, de slag was er niet minder hevig om, die ons daarin trof. Al treurden wij niet zonder hope, ziende op de beloften van Hem, die zoo rijke toezeggingen geeft aan ons en onze kinderen; al steunde ons in dezen weg de hartelijke deelneming, niet alleen van de onzen en van onze vrienden in andere plaatsen, maar bovenal van u allen, — waarvoor het ons eene behoefte is u dank te brengen, — niettemin zal een ieder, die met ons door zulke slagen getroffen werd, onmiddellijk verstaan, dat ook daarmede de wonde niet is geheeld.

En een tweede slag is gevallen. Uw geliefde vroegere Leeraar, ons aller vaderlijke vriend, Ds. Johannes Hendrikus Donner, is uit het midden der zijnen, en uit het midden van ons weggenomen door den dood, op den hoogen leeftijd van bijna 79 jaren. En toen wij zijn stoffelijk overschot uitdroegen, hebben toen niet wij allen en de honderden uit andere plaatsen, die rondom zijne groeve vergaderd waren, het ge-

Sluiten