Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOEEEDE.

Zn tijden van bekommering en gevaar is hei de pligt van ieder weldenkende, om zijne stem te doen hooren, en tegen de nakende onheilen te waarschuwen. Het is 'ome overtuiging, dat wij bedreigd worden door het veldwinnend Ultramontanisme, hetwelk geen anderen toeleg heeft dan om in Nederland zijne veroveringen vit te breiden en ons vaderland voor Rome te winnen. Wij hebben veeltijds in den waan verkeerd, dat het Pausdom met Leo x, die tijdens de Hervorming leefde, zoo niet was uitgestorven, dan toch allen aanzien en gezag verloren had. Onder de Pausen van onzen tijd, die omringd worden door sluwe kardinalen, begint het weder te herleven, en strékt het zijne handen ook naar onze gewesten uit, waar het zich vertoont in den stroeoen geest der middeleeuwen.

In het stukje, dat wij onzen geloofsgenoot/en aanbieden, wenschen wij in eenige trekken eene schildering te geven van den verbazenden voortgang, dien Rome, en voornamelijk het Ultramontanisme, in Nederland maakt, waarbij natuurlijk eene vergelijking behoort van dien toestand met voor eenige jaren, en aanwijzing van den invloed, dien de vooruitgang der Boomschen noodwendig voor Protestantisme en Vaderland hebben moet.

Sluiten