Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men in dezelve terug, even als de monniken, die aldaar kloosters bezeten hadden. Zoo deden ook de Kanunniken van TJden, de Recoletten van Megen en Maaseyk, die hunne kloosters weder betrokken. Het nieuwe kloosterleven werd oogluikend toegelaten, doch het kon niet nalaten eenen somberen geest te verspreiden over de Katholieke kerk, die duidelijk te kennen gaf, dat zij verder gaan en zich op alle mogelijke wijze zou uitbreiden. Die geest - openbaarde zich weldra in de tegenstreving van sommige geestelijken, om, op grond van kanonieke beletselen, de inzegening der gemengde huwelijken te weigeren. Doch bovendien waren er plaatsen, waar naar 's lands verbrdeningen een Te Deum moest gezongen "worden, waaraan de geestelijkheid niet voldeed, zoo dat de feesten geen voortgang konden hebben.

Rome bekreunt zich niet om verdrag en verbindtenis, wanneer daarbij niet alles aan de kerk wordt toegestaan, wat zij begeert. Het bekommert zich weinig om het geweten en de geheiligde regten van anderen; zijne uitspraak moet . voor allen gelden en krachtig gehandhaafd worden. Zoo vorderde de hooge Belgische geestelijkheid, dat de Protestantsche koning bij duren eede zweeren zou, aan de Eoomsche godsdienst in al haren omvang, naar de voorschriften der kerk of de conciliën, voornamelijk die van Trente, niets te veranderen. Wel werden niet alle openbare processien geduld; wel werden de broeders der christelijke scholen (les freres des écoles Chrétiennes) niet meer toegelaten; wel werden woelige geestelijken gestraft , doch de tegenstand werd niet gefnuikt, terwijl het misnoegen luider uitbrak, en de Ultramontanen alles op het spel zetteden, om de massa in beweging te brengen ten einde voor het Pauselijk gezag te strijden. Hoe meer weerbarstige geestelijken vervolgd werden , hoe grooter het verzet was, dat de priesterpartij en de Ultramontanen aan de regering boden. Zoo is het gebeurd met zekeren Smegebs, pastoor te Nijmegen, van de Augustijner orde, die uit zijne woning verdreven wierd; zoo geschiedde het met anderen, en moest in 1825 de Katholieke vereeniging te Antwerpen, (la Socielé CalhoUque) worden opgeheven, om-

Sluiten