Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en.maakte daarvan een schrander gebruik. Reeds vroeger had zij bewerkt, dat een bisschop, zij het ook in paribus mjidehum, d. ju m de deelen der ongeloovigen, zonder eenen eigenlijk gezegden bisschoppelijken zetel, of eene eigene diocese te bezitten , voor de noordelijke gewesten benoemd was. Ofschoon in 1827 een concordaat met den paus gesloten was, hetwelk nogtans niet ten uitvoer gelegd werd, waarbij vele bisschoppen zouden aangesteld worden, zoo' bleef niet te min het nitzigt bestaan, dat aan de kerk de overige bisschoppen, die ontbraken, zouden- gegeven worden. De Roomschén klaagden en smeekten, en verkregen weldra wat zij begeerden. Met de stoutste eischen kwamen zij voor den dag , maar hoe meer hun werd ingewilligd, hoe meer zij bleven vorderen. De koning scheen hun met ongenegen; onder zijne kortstondige regering hebben zij voorregten genoten , die voor ons een doorn in het vleesch waren, omdat wij te regt moesten vreezen daardoor benadeeld te worden, en dat de priesterpartij stouter wordende, meer in onze regten ingrijpen en zich geheel zou toeleggen op den ondergang van onze Protestantsche kerk.

Ofschoon monniken en nonnen in 1814 wederom ter sluiks m het bezit der kloosters gekomen waren, zoo bezaten zij nogtans regtens geene vrijheid of vergunning, om duurzaam in hunne sombere cellen te blijven en nieuwelingen aan te werven. Kloostergebouwen en kloostergoederen behoorden tot het domein van den Staat, en zoude ten profijte van den Staat verkocht worden. Men kon reeds den tijd berekenen, dat in het vaderland het monniksgewaad met gedragen worden en geene kloosters meer wezen zouden, toen onverwacht vergunning gegeven wierd tot uitbreiding van het contemplatwe leven, zoo als de instandhouding der kloosters en het stichten van nieuwe geestelijke gebouwen genoemd werden. Zal men behoeven te zeggen, dat van het koninklijk besluit, hetwelk de deur opende voor heden van beiderlei sexe, om het geestelijk habijt te dragen, geög gebruik werd gemaakt? Zeer velen snelden naar de kloosters, om in hunne orde te worden opgenomen en de geloften af te leggen, dat men

2

Sluiten