Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft gesteld, om de regeling der Boomsch-Katholieke kerk in Nederland en de daarstelling der Hiërarchie te yerhaasten, terwijl latere berigten melden, dat Z. M. onze koning aan den H. Vader zijn verlangen heeft doen kennen, dat de primaat der Nederlanden, in stede van zijnen zetel te ■Amsterdam te houden, benoemd wordt tot kardinaal-aartsbisschop van Holland en Zeeland, en zijne residentie houden zal te 's Hage, alwaar Z. M. voornemens zou zijn, om het vroeger door wijlen koning Willem H bewoonde paleis ten geschenke af te staan, om tot woning van den prelaat te dienen. Doch beleven wij zonderlinge tijden , die zwanger zijn van groote gebeurtenissen, dan kon het ook weieens gebeuren, dat de regeling der Hiërarchie, en het bezit van bisschoppen de volken uit den slaap opwekten , om het pauselijke juk weder af te schudden, even als de aanstelling van bisschoppen door Fdlips H de eerste aanleiding gaf tot den opstand in de Nederlanden en het verzet tegen de Spaansche tyrannie.

Hoe het zij, nu reeds zien wij wat vaderland en Protestantisme van den invloed der bisschoppen te wachten heeft. De Ultramontanen hebben vrije correspondentie met Home; bestaat nog wel het regt van het placet, hetwelk weinige jaren geleden zooveel verwarring, ontevredenheid en twist veroorzaakt heeft? Naauwelijks waren de bisschoppen, wier namen wij genoemd hebben , met het purper bekleed , of zij vaardigden verordeningen uit, zoo wel betreffende eene strenge orde en tucht in de kloosters als over het gewaad en de kleederdragt des pastoors , hunne levenswijze, kerkelijke diensten en hetgeen strekken kon, om de kerk te verheffen en het Protestantisme in de schaduw te stellen. Overal zag men met groote kosten nieuwe kerkgebouwen verrijzen, en prachtige woningen voor de geestelijke herders. Waren bij het toenemend zielengetal de oude kerkgebouwen te klein en te bekrompen, zij werden vergroot en ruimer gemaakt. Hunne bedehuizen moesten door praal en sierlijkheid uitmunten ; van binnen kostbare altaren, beelden en schilderijen bezitten: ruime kerkhoven werden aangelegd , op welke een groot kruisbeeld van den Heer , uit arduin gehouwen, te prijk staan en den voorbijgan-

Sluiten