Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stad, of vlek of dorp is op te noemen, waar zij niet bestaat. Zij zamelt gelden in, houdt Loterijen voor de behoeftigen, zij maakt zich van de algemeene liefdadigheid meester en ontvangt van ons vorstenhuis en Nederlands koninginnen dikwijls aanzienlijke geschenken, die dagelijks in de dagbladen tot eere der koninklijke ontferming over de armen vermeld worden. Wiï koesteren evenwel wantrouwen omtrent die Ultramontaansche vereenigingen, al wordt ook hier en daar de loftrompet gestoken van het goede dat zij verrigten, en uftgebazuind, dat zij onmisbaar zijn, om het pauperisme te keer te gaan. Zien wij haar in ons vaderland veld winnen, en het getal harer leden zoowel als haren werkkring allerwege uitbreiden, zij zijn uit den raad der Ultramontanen afkomstig, om het Protestantisme ten gronde te rigten, en strekken hare weldadigheid ook tot de behoeftigen onder de Protestanten uit.

Onder den glimp van bloot menschlievende bedoelingen te koesteren-, en zich het lot der armen zelfs zonder aanzien van geloofsbelijdenis, aan te trekken, in hunnen nood te voorzien, minder door aalmoezen uit te reiken en bedeelingen te. doen van,kleederen en levensmiddelen, dan door hun arbeid en werk te verschaffen, en daarvoor een goed loon toe te kennen aan zulken, die er behoefte aan hebben; zoo mede door toezigt te houden op de huisgezinnen en bij deze aan te dringen op orde, spaarzaamheid en andere maatschappelijke deugden, arbeidt deze vereeniging met al te goeden uitslag, tot uitbreiding van het Pausdom op den vaderiandschen bodem. De Hooge Baad der Conferentie van den H. VrtïCENTitJS a Paulo waaraan ook door Protestenten, die het doel en de strekking niet kennen, wordt deelgenomen als begiftigende leden, wien het daarenboven veelal onverschillig is, of zij onder de vlag van de heiligen der Eoomsche kerk, dan onder die van hun eigen Evangelisch geloof, hunne weldadigheid uitreiken, of die misschien niet weten, dat zij ook buiten de leus der propaganda aan de armen der Eoomschen brood en verzorging geven kunnen is te 'sGravenhage gevestigd; maar de voornaamste zetel van den Hoogsten Baad is te Parijs, van waar alle bevelen leiding en wenken uitgaan. Maandelijks moet aan dien op\

Sluiten