Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zamen verbindt, is onmiskenbaar. Trouwens wij hebben er ook bij meer dan ééne gelegenheid den invloed en de voorbeelden van aanschouwd. Of zijn er niet met den vinger aan te wijzen, die in de vergaderingen des lands, waar niet gehandeld moet worden over hetgeen de Protestanten of de Eoomschen ieder voor hunne kerk verlangen , maar algemeene belangen, het belang van allen, welke die van het gemeenschappelijk vaderland is, als hunne hoogste roeping, moeten behartigd worden, — als echte ■Ultramontanen, welke aan het heil der kerk den boventoon wisten te geven, niet weinig misbaar maakten en openlijk hunne stem deden klinken , om der kerke te geven, wat zij meenden , dat der Eoomsche kerk, uitsluitend en boven die van anderen, in Nederland toekwam ? Zijn er niet op te noemen, die door het'Jezuitisme quand mème gedreven, in stoute bewoordingen vorderden, dat ambten en posten aan hunne geloofsgenooten, meer dan thans moesten gegeven worden ? Heeft niet die taal weerklank gevonden, zoo dat gegeven werd, wat zij eischten ? Zijn er niet, die' eene onbeperkte vrijheid op het regtvan vereeniging begeerd hebben, op dat er nog meer kloosters zouden tot stand komen , dan nu reeds tot ergernis van alle weidenkenden, ook onder de Eoomschen , die ze zelfs met leede oogen aanschouwen, aanwezig zijn ?

Doch waartoe meerdere vragen gedaan ? Opent uwe oogen, slaapt en sluimert niet, gij die tot hiertoe weinig over Protestantisme en vaderland hebt nagedacht. Nog is Nederland een Protestantsche slaat, al hebben ook de Eoomschen groote veroveringen en schromelijke vorderingen in uw midden gemaakt; ja! al gaan zij ook immer voort, om te grijpen wat zij krijgen kunnen, en al wordt de invloed van Jezuiten en Ultramontanen gaande weg grooter en uitgebreider. Nog staan op den Nederlandschen grond de gedenkteekenen aan hét geloof uwer vaderen opgerigt, die den Moedigen strijd voor uwe vrijheid en om van gewetensdwang ontslagen te worden, ook voor u hebben aangevangen en volstreden. Gedenkteekenen , die getuigen van hunne gehechtheid aan het dierbare woord van God,

Sluiten