Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voert gij ons niet te gemoet, wat uwe bekrompenheid u ingeeft, en bij onverschilligheid uwen mond ontglipt: Zijn . viij. dan geene goede Protestanten? wij die verdraagzaam jegens de Boomséhen handelen; wij geven aalmoezen aan onze armen, in onze liefdadigheid sluiten wij niemand uit; is er eene kerk door brand verwoest, daar brengen wij zelfs • gewillig onzen penning ten offer? Het is goed, dat gij zoo handelt, maar indien het protestantsch geloof alleen in zulke daden kenbaar is, en indien gij meent, dat gij volstaan kunt met het weinige goed, dat alzoo door u> verrigt wordt, dan hebt gij uw loon weg.

Wilt gij het Protestantisme en het vaderland behouden, toont dan een geloof te bezitten, dat bergen verzetten kan, uwe borst in heiligen ijver ontbrandt, en waakzaam is tegen alles, wat de grondzuilen uwer kerk aan het schudden en wankelen brengt, en ondermijnen zou. Houdt dan goede wacht als krachtige geloofshelden tegen uwe vijanden , die als het adderen-gebroedsel om u schuifelen, en op de loer staan, waar zij met hunne vergiftige beten u besmetten kunnen. Protestanten I wij kennen uwe werken; ook gij hebt uwe organen zoo als de Ultramontanen, die om u zijn, en de geheele Katholiciteit, gelijk zij dat noemen, tegen u in beweging brengen. Gij hebt daarmede reeds veel goeds gedaan; maar wordt er wel zoo aan de Fakkel, den Evangelischen Kerkbode deel genomen, als. zij verdienen ? Hoort gij de stemmen, die uit deze bladen klinken, als zij u toeroepen: het licht schijnt in de duisternisl de waarheid zal u vrijmaken? Weet het, hunne toonen zijn zoet en lieflijk; zij geven balsem aan het verbrijzeld gemoed, dat rouwe draagt, over de toekomst, die donkere tijden voor kerk en vaderland aankondigt; zij zijn hemeltoonen; stemmen van God, in welke Hij tot u spreekt, die gezegd heeft: de poorten der helle zullen mijne kerk niet overweldigen, ü

Het is ons niet ontgaan, dat ook gij uwe tuenda's hebt opgerigt, even. als de Eoomschen hunne Broederschappen, gelijk die van het Heilige Hart, den Bozenkrans, en der propaganda tot voortplanting van het geloof, bezitten, zonder de vele anderen te noemen, die bij hen bestaan. Eere zij die mannen in de vaderlandsche kerk, wier oogen zijn

Sluiten