is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat is de hel?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d.w.z. na den 6en „scheppingsdag".1) En overigens buigen wij het hoofd en belijden volmondig, dat we verder er niets meer van weten. Hetgeen ons evenwel niet de minste moeite kost; want hoe meer het ontstaan van het zedelijk kwaad en dus ook van de hel ons een raadsel is, hoe liever wij het hebben. De eerste „chronique scandaleuse" worde door niemand haarfijn uitgeplozen; dat is nogal eenvoudige moraal, nietwaar?

* *

En wat er toen verder gebeurd is?-

De bijbel geeft ook hier weer het antwoord. De afval der ontrouwe engelen bracht niet alleen een machtigen ommekeer in de zedelijke wereldorde, maar bewerkte eveneens een diep-ingrij pende verandering in het lichaam der schepping. Toen immers de tegen God in verzet gekomen geesten van den hemel, d.i. van het brandpunt der lichtende majesteit Gods verbannen werden, toen volgde daaruit vanzelf, dat een andere plaats, ergens in de wijde ruimte van het heel-al, hun „woonstede" werd. De gevallen geesten zijn immers evenmin als los ronddwalende, onvaste zwevers en zwervers te denken, als de goede engelen. De duivelen zijn net zoo min de vagebonden der schepping als de engelen. Want vagebonden missen een vaste woonplaats; ze hebben geen woning; en omdat de woning het generaal-hoofdkwartier is van ieder, die meedoet aan den struggle for life, omdat de woning onze sterkte is, daarom is een vagebond, een

') Onzinnig is de bewering van enkele theosofen, dat het .woest en ledig" zijn van de aarde volgens Gen. 1 : 2 bewijzen zou, dat er toen reeds booze geestelijke machten waren, die «verwoestend" hadden ingewerkt op de aarde. Immers: de hebreeuwscne woorden voor .woest en ledig", wijzen niet op iets, dat verwoest is, doch op iets, dat nog niet nader gevormd is; niet het wanordelijke, maar het nog niet geordende; niet het misvormde, maar het nog niet gevormde wordt er door aangeduid. Geen chaos dus in den zin van: wanordelijkheid, verwoestheid, war-winkel. Want In dien zin genomen is een geschapen chaos een onmogelijkheid. Deze theosofische speculaties (o.a. van K. Keerl) strijden met de eerste regelen der exegese.