Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus verheerlijken! „Zingt Hem een nieuw lied, speelt wel met vroolijk geschal!" (Ps. 33 :3)

Willen wij nog eens samen bidden?

O Heere, wanneer de schaduwen des doods zich beginnen te vertoonen, hoe spoedig is dan onze blijdschap, onze rust in U bedreigd en verdonkerd! Wij danken U dat wij niet te vreezen hebben, óók niet voor dat donkere Dal, dat wij dóór moeten, maar dat toch de weg is tot het eeuwige, onveranderlijke Licht. Wij danken U dat onze zonden verzoend z ij n, dat al onze ongerechtigheden verzonken z ij n in de diepe zee Uwer barmhartigheid. Wéar zouden wij toch blijven, nu alles, alles ons dreigt te ontzinken, wanneer Gij ons niet tegemoet kwaamt en tot ons spraakt zóó zacht en zóó teeder dat wij niet twijfelen k u n n e n of Gij meent het goed óók met ons?

Almachtige, Gij die alle dingen weet, die ook m ij n e zonden kent en voor wien geen schuilhoek van mijn hart verborgen is, ik dank U voor Uwe opzoekende, vertroostende liefde. Leer mij loslaten, Heere, loslaten alles wat ik nog op weg naar mijn ware Tehuis zou willen meesleepen — Heere, het is toch alles vergankelijk, bevlekt en onrein. Alleen Immanuël kan mij redden, alleen Uw zoendood, Heere Jezus, kan mijn vertroosting zijn. O laat mij op U mogen zien tot het einde toe, tot mijn oog gaat breken Jezus, Uw verzoenend sterven, b 1 ij f t het rustpunt van mijn hart. Wees geloofd en gedankt, o Gij Koning der eere, ook m ij n éénige troost in leven en in sterven. Amen.

Sluiten