is toegevoegd aan uw favorieten.

Voor onze zieken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achter ons. Toen onze Heiland op Golgotha Zij»i hoofd boog en zeide: „het is volbracht, Vader, in Uwe handen beveel ik mijnen geest." toen zijn w ij feitelijk mede gestorven, toen is de bitterheid en de vloek des doods ook van ons weggenomen en wat wij nü nog o n s sterven onzen dood noemen is slechts de doorgang door een èven-donkeren tunnel naar het volle Licht. Hallelujah!

Wat wij thans als onze voornaamste levenstaak hebben te beschouwen, gezond of krank, is uit te zien naar de_ wederkomst van onzen Heiland, te leven in de verwachting van onzen Koning. Helaas, die verwachting is niet levendig onder de christenen. Daarom is de Kerk des Heeren ook zoo machteloos en zoo verdeeld. De Bruid van Christus is met qereed om haren Bruidegom te ontvangen. Die hoop was levendig bij den apostel Paulus als hij schreef aan de gemeente van Vssalonica: ..Gij zijt bekeerd van de stomme afgoden om den levenden God te dienen en Zijnen Zoon uit de hemelen te verwachten." En wederom aan die van Filippi.

Ons burgerschap is in de hemelen, waarom wij dan ook jezus Christus verwachten, die ons vernederd lichaam aan Zijn heerlijk lichaam zal gelijkvormig maken.

O hoe levendig gevoel ik die vernedering van al ons ziek zijn! Dat getob en gesjouw en gezeur en gepeuter aan ons lichaam! Al die nare. vieze, onsmakelijke dingen, die we ons moeten laten welgevallen - ach het is zoo v e r n e d erend voor een mensch, die toch beelddrager Gods is en wien de eeuwigheid in het hart is gdegd! Maar komaan, moed gehouden, broeders en zusters, ook deze lichte ver-