Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom is de kwestie-Geelkerken van zoo ontzaglijk groot belang voor de toekomst onzer Gereformeerde Kerken.

„Wat Dr Geelkerken, volgens eigen woorden, nu wil, is terugkeeren van de vraag „Wat zijn wij er onder gaan verstaan", tot de vraag „Wat bedoelde de schrijver van Genesis met zijn verhaal." Want de goddelijke ingeving gebruikte de woorden en voorstellingen van den tijd, waarin zij werkte. Het Woord Gods hult zich dus in menschelijke taal en voor een goed begrip van de beteekenis dezer oude taal, dezer oude voorstellingen en uitdrukkingen, daarvoor hebben wij de hulp der wetenschap noodig. Om zoo'n Schriftverhaal te verstaan moet men dus van allen kant het licht der nieuwe, waardevolle wetenschappelijke gegevens aandragen, althans moet men de vrijheid hebben om onbevangen te onderzoeken of misschien bedoelde Schriftgegevens anders te verklaren zijn dan gewoonlijk geschiedt. Men moet beseffen, aldus Dr Geelkerken, dat traditioneele voorstellingen nog geen confessioneele bindingen zijn en dat zelfs confessioneele bindingen weer getoetst moeten worden aan de H. Schrift zelf.

Ging Prof. Dr C. van Gelderen daarin reeds niet voor door zijn mededeelingen omtrent hetgeen hij na jarenlange studie had gevonden over den tijd van de Schepping tot den Zondvloed ?

Streeft Prof. Dr A. Noordtzij in zijn kortgeleden verschenen werk „Gods Woord en der Eeuwen getuigenis" er niet naar om de H. Schrift beter te doen verstaan door van de wetenschappelijke gegevens een geloovig gebruik te maken?

Welnu, moet dit streven worden tegengestaan of bevorderd? Moet ia de Gereformeerde Kerken, die vasthouden aan de H. Schrift, met meer en beter de diepte en den rijkdom van dien schat worden verstaan?

Daarop doelt ook Dr Geelkerken met zijn rijke gaven en de Kerk van Amsterdam-Zuid geniet hiervan. De stampvolle kerken zijn het beste bewijs, hoezeer men zijn rijke prediking waardeert en de Generale Synode moge wel met alle voorzichtigheid en wijsheid, gelijk wij trouwens van haar mogen verwachten, de onrechtmatige klacht en wat daarmede samenhangt behandelen.

Rustige bezinning, gespeend aan alle persoonlijke gevoeligheden of verkeerde invloeden, is hier noodig.

De haast, waarmede men tracht de Synode samen te roepen, dient openlijk te worden afgekeurd en de Kerk van Assen beseffe haar groote verantwoordelijkheid in deze.

Het gevaar voor de zoozeer begeerde rust behoeft men heusch niet te vreezen. Dr Geelkerken is geen ketter! Op een kerkhof ia alles stil. Waar leven is, daar is geen rust, wat echter nog geen onrust behoeft te zijn of te worden.

Als er geen oorblazer is, wordt het gekijf gestild. (Spr. 26:20).

Mochten alle redacteuren van kerkelijke en Met-kerkelijke bladen daaraan

Sluiten