Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedenken, dan zou de zoogenaamde „onrust" in de Geref. Kerken wel spoedig zich gaan leggen.

Laat toch geen wantrouwen, zoo licht door onjuiste voorstellingen gewekt, in onze Kerken binnensluipen, waardoor de eene broeder den ander verdacht maakt. Zeker, er kan binnen de grenzen onzer rijke belijdenis verschil van opvatting zijn, doch dit is altijd zoo geweest in de Christelijke Kerk, ook in onze Geref. Kerken. Eigen meeningen als de alleen ware te beschouwen en als zoodanig anderen te willen opleggen is het dooden van alle leven.

Vasthoudend aan het Woord des Heeren, trouw aan onze heerlijke belijdenis, kan alleen een ernstige biddende bestudeering van de H. Schrift het teven der Kerken doen bloeien. Daardoor zal de Naam des Heeren worden geprezen en alle geloovigen zullen daardoor worden opgebouwd in hun geloof.

Zij daartoe in deze spannende dagen veel gebeds bij allen, die bidden hebben geleerd en worde ook onder ons de Apostolische vermaning betracht: „Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het woord des Heeren (zijnen) loop hebbe en verheerlijkt worde gelijk ook bij U. (2 Thess. 3:1).

Sluiten