Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de beschouwing van een epigonengeslacht, die beslist decadent is te noemen. Wij hebben hier te doen met kleinzielige benepenheid, met gebrek aan heroïsme en levensdurf. Wij hebben hier te doen met wat Kuyper noemde gemis aan aansluiting aan de geestelijke realiteit.*)

Dan gaat de zin voor proportie te loor en men verliest het rechte oog voor het verschil van hoofd- en bijzaken. Naar onontkoombre historiewet steekt dan terstond het rationalisme den kop op *), en we krijgen enghartige uitleggers, die aan geen mystiek achter het geschreven woord gelooven kunnen, omdat de dorheid alle mystieke gloed in hun eigen borst heeft gedoofd.')

Wij krijgen dan menschen, die de dingen Gods vermenschelijken, de matelooze eeuwigheid verengen in het schema van den tijd en het sidderende, ziedende leven willen stilleggen in hun autoritaire begripscreaties.

Maar het leven laat zich niet stilleggen.

Noch de waarheid zich binden in het menschenwoord.

De Eeuwige werkt met Zijn Heiligen Geest souverein verder.

Daarom zal dan ook goddelijke waarheid zich de Meerdere toonen van een vermenschelijkte Synode en een veruitwendigde kerk.

Het zal wel blijken dat Gods Woord levend en krachtig is, ondanks de synodale zwachtels waarmee de leerbeslissing van Assen het heeft pogen te omwinden. De verhoogde Christus, de Heerlijke van Patmos' visioen zal het uit Zijn mond doen uitgaan als een tweesnijdend scherp zwaard, (Openb. 1:16), het zwaard des Geestes (Ef. VI: 17).

Is het een werkelijk zwaard?

Moet ik het letterlijk nemen?

Neen niet letterlijk.

Niet letterlijk? Dus naar het dilemma der Synode symbolisch, dó. onwerkelijk immers niet zintuigelijk waarneembaar.

Voelt gij niet, mJ. nu nog eenmaal en met den diepsten ernst gezegd het onhoudbare, de absurditeit van de Synodale schriftbeschouwing en de Assensche leerbeslissing? Want immers dat zwaard des Geestes zal zijn werking doen en zijn kracht voelen laten. Het zal zich niet storen aan kerkelijke decreten en synodale uitspraken of menschelijke opvattingen. Ofschoon niet zintuigelijk waarneembaar is het toch een werkelijk zwaard. En God zal er door den Christus Triumfator zijn slag mee slaan. Een slag van oordeel en vernietiging over alle menschenwaan en wereldwijsheid, een slag van ontmaskering van alle vrome vermomming des vleesches, een slag van ontdekking des harten en tot opening der consciëntie, een slag tot bevrijding van alle benauwde en verdrukte Ziel uit zonde- en satansbanden tot de ruimte van genade-genieting en hemelvrede.

Dien slag, den genadeslag brenge Gods Woord ook onze zielen toe. Als het zwaard des Geestes. Tot onze eeuwige behoudenis.

12 Mei 1927, Amsterdam. ' ^rr—^

*) Dr. A. Kuyper Encycl. 11*573' *) Dr. A. Kuyper, Encycl. IIPioi.

Sluiten