Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En al geloof ik nu ook wel dat de uitslag zoo zal zijn,

volstrekte zekerheid is er toch niet.

En mocht de zaak nu anders loopen — wat dan?

Indien dan wij, die „belijdende" leden zijn, niet „beleden" hadden?

Daarom meen ik dat ik spreken moet.

Dat wij hem, die ons zoovele jaren den vollen raad Gods tot zaligheid heeft verkondigd, en het Zuivere Evangelie heeft bediend, niet alleen mochten laten staan.

Want Dr. Geelkerken predikt ons Christus en Dien gekruist; het vleeschgeworden Woord, die in Bethlehem's kribbe als kindeke ter nederlag, die aan het kruis van Golgotha heeft gehangen, opdat hij ons van den vloek zou bevrijden, die is opgestaan uit het graf, en is opgevaren ten Hemel, vanwaar Hij Zijn Kerk bestuurt en regeert door de bediening van Woord en Sacrament.

Men heeft gezegd Dr. Geelkerken is lastig en strijdlustig.

Misschien wel; laten we aannemen dat hef zoo is, Luther was óók lastig. Calvijn en Zwingly, Gomarus en

de Koek, Kuyper en van Schelven, zij allen zijn lastig

geweest.

Zijn wij hun daar niet nog steeds dankbaar voor? Met broedergroeten,

A. DE FROE.

Sluiten