Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is? De gedachtenwereld van den Bijbel botst tegen de ideeën en oordeelen van de wereld, waarin wij leven. Bloot verstandelijke redeneering kan ons niet dwingend overtuigen van de realiteit der dingen, waarvan de Heilige Schrift getuigt. Neen, het is God zelf, Die door den Bijbel ons zoo in onze ziel aangrijpt, dat we de gedachten der Heilige Schrift — al vormen ze dan geen „widerspruchsloses System" — als realiteiten aanvaarden. Op grond van onze ervaring, „erlebten Glaubens", erkennen we dus, dat we met Goddelijke openbaring te doen hebben. Geloof en openbaring veronderstellen elkaar. De openbaring werkt het geloof en het geloof heeft de openbaring tot inhoud. En deze onze geloofservaring geeft niet alleen getuigenis aan de waarheid van de gedachten des Bijbels maar ook aan de realiteit en het Goddelijk karakter van de historische feiten, waaruit deze gedachten te voorschijn gekomen zijn.

Gaven nu echter de eerste verkondigers van de openbaringsdaden Gods de juiste uitdrukking aan hetgeen God had gewerkt ? Veel hebben deze mannen gesproken en geschreven... maar hebben nu hunne gedachten en woorden slechts dezelfde waarde als het oordeel, dat door Pilatus, Tacitus of Celsus over Christus is geveld ? Volstrekt niet. Maar hoe kwamen dan deze mannen „zu ihrer sicheren Erkenntnis und zu ihrem klaren Urteil, das sich auch uns als göttliche Wahrheit bestatigt?" Hierop antwoorde men niet, omdat ze de openbaringsdaden zoo na stonden, of omdat hun geest zoo helder was, dat ze deze daden wel recht moesten verstaan. Zulke verklaringen stemmen reeds niet overeen met het bewustzijn dezer getuigen, dat ze in het absoluut zekere bezit van de waarheid waren; welk bewustzijn door de geheele kerk en ook door de bij ons aanwezig zijnde religieuze ervaring gerechtvaardigd wordt. Het antwoord kan alleen luiden: Deze eerste getuigen zijn door den Heiligen Geest in staat gesteld het door God geopenbaarde te verstaan en het voor ons verstaanbaar te maken. „Der in der Offenbarung wirksame Geist ist es, der durch besondere Wirkung dies geschichtlich grundlegende Verstandnis der ersten Zeugen hervorbringt. Und die Hervorbringung eben dieses Verstandnisses ist es, was wir als Inspiration bezeichnen wollen. Darin, dasz der Geist der Offenbarung in seinen ersten Zeugen das zutreffende, ausreichende und wirksame Verstandnis der Offenbarung schafft, besteht die Inspiration"... „So erreicht die Offenbarung in der In-

Sluiten