Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERLOVING.

Het onderwerp: verloving heeft dit eigenaardige, dat het zeker in alle tijden actueel is. Vele andere vragen zijn tijdvragen, dringen in een bepaalden tijd met groote kracht zich op, maar verhezen na verloop van tijd hun actualiteit en straks hoort men er niet meer over.

Zoo is het met het vraagstuk van de verloving niet. Verliefdheid en de althans in vele gevallen daarop volgende nauwere omgang als voorbereiding voor een huwelijk — wat wij toch immers onder verloving verstaan — is niet maar een verschijnsel van dezen tijd, maar heeft men — zij het al niet steeds in dien officiëelen vorm — door alle eeuwen heen gevonden en zal er ook wel altijd blijven. „Ten huwelijk nemen" en „ten huwelijk gegeven worden", deed men, naar het woord der Schrift, reeds in de dagen van Noach en men zal het zelfs nog doen „in de dagen van de toekomst van den Zoon des Menschen".

Toch, al heeft zoo het vraagstuk van de verloving in dien zin iets boventijdelijks, toch bezit het in onze dagen wel een heel bijzondere actualiteit. Wij leven in een crisis-tijd. En niet het minst ten aanzien van iets als „verloving" doet dat zich gelden. In allerlei opzichten stelt het leven ons thans wel voor buitengewone moeilijkheden en precaire vragen. Maar vooral de kwestie van „verloving" is voor velen thans wel een penibel probleem geworden.

Dat geldt zelfs in tweeërlei opzicht. Als wij onzen tijd betitelen als een crisistijd, denken wij vanzelf allereerst aan de maatschappelijke crisis, waarin wij ons nu reeds verscheidene jaren bevinden. En in verband daarmee zullen wij hier ook onder de oogen hebben te zien de heel bijzondere vragen en moeilijkheden, die er voor vele jonge menschen, verloofden of die zich graag zouden willen verloven, rijzen met het oog op de maatschappelijke malaise in dezen tijd van werkloosheid en bestaansonzekerheid.

Maar, hoezeer wij de ernst van die vragen niet gaarne zouden willen onderschatten, wij gelooven, dat hier toch nog niet de grootste moeilijkheden liggen. Die zijn geen gevolg van de maatschappelijke crisis, maar hangen samen met de diepgaande crisis, die wij in onzen tijd doormaken op zedelijk gebied in het algemeen en speciaal ten aanzien van het sexueele leven.

In verband met die tweeledige crisis wenschen wij hier het vraagstuk van de verloving te bezien. Om eenige orde in onze bespreking te brengen, zouden wij

Sluiten