is toegevoegd aan uw favorieten.

Verloving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze eigen zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid. God werkt ook hier langs middellijken weg. Die algemeene jeugdverliefdheid gaat zich op een gegeven oogenblik op een concreet voorwerp concentreeren. Waarom? Allerlei kan daar uiterlijk toe leiden. De uiterlijke verschijning kan aantrekken; het karakter of de persoonlijkheid kan sympathie wekken. Maar het eigenlijke blijft hier toch altijd iets, dat niet te beredeneeren valt. Het innerlijke in de(n) ander trekt ons naar hem (of haar) toe met een kracht, waaraan geen weerstand meer te bieden schijnt.

Het gaat hier m.a.w. ten slotte om een kwestie van „geloof". Uiterlijk gezien is elke verloving een geweldig risico, een stap, waarvan de gevolgen nooit ten volle te overrekenen zijn, verstandelijk beschouwd, een bijna onverantwoordelijk waagstuk. Eén ding is er maar, dat ons desondanks den moed geeft het te ondernemen: onvoorwaardelijk vertrouwen in Gods leiding, zekerheid, geloovige zekerheid: God wil het.

Verloving een kwestie van verantwoordelijkheid.

Sluit dat nu alle verstandelijke overweging uit? Geen sprake van. Geloof is méér dan verstandelijke redeneering maar het is er niet zonder meer het tegendeel van, zooals sommigen wel eens meenen, die het geloof en het irrationeele in één lijn zien. Wie gelooft, mag niet alleen zijn verstand gebruiken, maar moét het zelfs. Alleen, dat verstand moet ook hier dan staan onder de tucht van het geloof, moet ook hier gebonden zijn en zich laten binden aan den wil van God. Maar zoo mag het en moét het zeer zeker ook onze beslissing overwegen en controleeren.

En daarbij komen dan verschillende factoren in aanmerking. Vooreerst b.v. lichamelijke factoren. Sommigen hechten daaraan met betrekking tot de huwelijkskeus wel eens te groote waarde. Daar zijn tal van jonge menschen, die alleen vragen naar wat uit lichamelijk oogpunt aantrekt en die, bekoord door uiterlijk schoon, vergeten of onderschatten de vraag naar zielenadel of zedelijke schoonheid. Hoe groot gevaar dat op kan leveren, behoeft wel geen betoog. Maar wij denken hier nog meer aan iets anders, n.1. de groote waarde, die velen in onzen tijd hechten aan de zoogen. eugenese. Eén van de belangrijkste zijden van het huwelijk is ook mee, dat het de weg is tot de voortplanting van het menschelijk geslacht. En nu is men vooral in den laatsten tijd heel veel aandacht gaan wijden aan alles, wat hetzij gunstig, hetzij nadeelig kan inwerken op de gezondheid en den welstand van dat nageslacht. En men is er op gaan