Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheiden, en eenmaal gesecerneerd, zelfs den tonus van den sympathikus nog helpt verhoogen. De afscheidingsprodukten' van het genitaal-apparaat (dat zoowel bij den man als bij de vrouw interne secretie heeft) prikkelen daarentegen meer het autonome zenuwstelsel, werken dus vagotonisch.

Uit de mededeeling dezer feiten blijkt nu echter, dat, wanneer door een of andere oorzaak de samenwerking tusschen verschillende klieren met interne secretie zoo gestoord is, dat de groep met sympathikotoon effekt de overhand heeft verkregen boven die met vagotonische attrakties (of omgekeerd), de groep, die (om het zoo eens uit te drukken) de leiding heeft verkregen, de overhand mede kan blijven behouden juist door de vermeerderde afscheiding van hare specifieke produkten. Immers, de bijnierfunctie stijgt door prikkeling van den sympathikus, maar. adrenaline, dan in grootere hoeveelheid afgescheiden, werkt den verhoogden tonus van den sympathikus in de hand. Van de schildklier kan hetzelfde gezegd worden. Van de geslachtsklieren geldt juist het omgekeerde.

Behalve door hoogere temperaturen, door scheikundige stoffen, kan dit evenwicht zeer waarschijnlijk nog door vele andere oorzaken, die wij nog niet nauwkeurig kennen, worden gestoord. Zoo zal ook de primaire aanleg van al die klieren öiet steeds even goed zijn, zoodat een zekere minderwaardigheid van aanleg van sommige klieren soms zeker moet worden aangenomen (Bij de suikerziekte moet men dit in sommige gevallen zeker voor de alvleeschklier doen.)

Maar toch is het zeer waarschijnlijk, dat ook door psychische oorzaken de evenwichtsstoornis in de hand kan worden gewerkt. Laat mij dit mogen verduidelijken, door een voorbeeld uit de praktijk mede te deelen.

Eene dame van ruim 40 jaar klaagde reeds geruimen tijd over spoedig optredende vermoeidheid, waarvoor zij ^door tal van specialisten was behandeld geworden. Deze patiënt (getrouwd) was bijzonder ontwikkeld; intellectueel stond zij zeer

i

Sluiten