Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dreigenden ondergang des volks het wezen van Jahve op 't heerlijkst wordt geopenbaard.

Indien één ding duidelijk is, dan is het wel dit, dat de OudTestamentische religie niet is opgekomen uit de natuurlijke instincten van het volk Israël. Maar evenzeer moet nadruk hierop worden gelegd, dat de groote profeten der achtste en zevende eeuw geen nieuw beginsel in Israël hebben ingedragen. Zij stonden op den grondslag der openbaring aan Mozes geschonken. Ze stelden zich op de basis van het verbond, dat bij Sinaï was gesloten. Ze roepen het volk terug tot Hem, die zich als den God van Abraham, Izak en Jacob aan Mozes heeft geopenbaard. En geluk ze terugwijzen op Mozes, zoo wijzen ze heen op den meerdere dan Mozes. Ze kondigen het nieuwe verbond aan, dat Jahve in de toekomende dagen met zijn volk sluiten zal. Het verbond, dat ingewijd zal worden door Hem, die neg oneindig hooger boven het volk staat dan Mozes en de profeten. Die zelf God is, geopenbaard in het vleesch. Die eene verzoening is voor de zonde der wereld. Die door zijn Woord en Geest de wetten des verbonds in de harten van zijn volk zal schrijven.

Sluiten