Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Godonteerende verfoeiselen, die Staat, Kerk en Maatschappij, ondermijnen en bedreigen, weggeworpen. En indien wij ons in dit Vorstenpaar laten verbinden om den Heere te erkennen, niet maar voor dien dag alleen, zoo zal ook onze blijdschap dieper zijn en langer blijven dan één dag, en omdat God zich op Juliana's trouwdag zóó liet vinden, de blijdschap blijven uitmaken voor ons en onze kinderen.

II

Vóór wij echter van kinderen spreken, moeten wij de vaderen noemen. Hier is bedoeld het zoeken, erkennen, van den Heere, den God „der vaderen"; opdat wij ten tweede erkennen den zegen uit bet verleden.

Let wel: hier staat niet, dat men, evenaló die vaderen God zou zoeken, maar dat men den God van die vaderen zou zoeken. Daar zijn wel heel wat menschen mee in den war, die uit en na zich op vaderen beroepen en meenen bij hen te moeten zweren; maar óf die vaderen in 't geheel niet kennen of zich als ontaarde zonen er van gedragen. Ook hier geldt: indien gij Abrahams zaad waart, zoo zoudt gij Abrahams werken doen. Daarom van een stopwoord, dat „vaderen heet, en allerlei verkeerde praktijk moet dekken in Kerk of Staat of Maatschappij, mogen wij in 'fminst niet willen weten.

Maar dit is hier bedoeld: wij begeeren dien God der vaderen te zoeken, om evenals zij te mogen ondervinden, ook in nood en dood, hoe Hij Zich dan laat vinden, alsook wie Hij voor dezen geweest is» En wij begeeren Hem in geloof aan te hangen en te vreezen, zooals dezen Hem hebben geloofd en gevreesd.

Daarom hebben die vaderen een zegen- en roemrijke geschiedenis ons kunnen nalaten. Daarom — omdat mannen als David en Salomo (dat waren Asa's en Israëls vaderen) in hun bewogen o£ gewichtvolle levensdagen het verstaan hebben in

Sluiten