Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de dichters der oudheid „niet ieder raad ik aan naar Corinthe te gaan."

Paulus komt in den naam van zijnen Heiland naar de stad waar de ontucht onbegrensd zegeviert. Hij, de drager van het hooge Vrouwen-Ideaal.

Paulus zelf was ongehuwd uit volle overtuiging. Hij was niet dor van gemoedsleven. Wie zou dit kunnen vooronderstellen bij den dichter van 1 Corinthe 13?

Paulus heeft zich geheel en al in den dienst van Christus gesteld. Zooals de bruid uitziet naar den bruidegom, zoo is Paulus uitziende naar den Heiland der wereld, den bruidegom zijner ziel. ,

Zou de meening op uitlegkundig terrein van Luther wel kunnen stand houden, dat Paulus weduwnaar was? (vlgs. I Conrinthe 9 : 5). Hebben we hier niet te denken aan een of anderen vorm van geestelijk huwelijk ? l)

Een man, die geheel en al in beslag genomen wordt door geestelijken arbeid, heeft geen tijd voor de beslommeringen, de zorgen noch voor de heilige vreugden van een gezinsleven.

Paulus veracht het huwelijk niet, maar hij ziet erin een afspiegeling van de verhouding der Gemeente tot Christus (Efeze 5 : 32). Ongedwongen gaat Paulus met allerlei vrouwen om, in den dienst van Zijn Koning; zoowel met Filippus' dochters (Handelingen 31 : 8) als met de directrice van de purperfirma Lydia.

Had Paulus het huwelu'k verworpen, zooals enkele ziekelijke geestdrijvers doen, nooit zou hij hebben kunnen schrijven zijn vele huistafels. (Efeze 2 vs. 21) (Colossensen 3 vs. 18.)

') Leest hierover Hoofdstuk 6 „Virgines Subintroductae' in „De vrouw in het Oud-Christ. Gemeenteleven," door Dr. Gerlings.

Sluiten