Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus komt in den naam van Zijnen Heiland naar de stad, waarde ontucht onbegrensd zegeviert. Paulus, de drager van het hooge Christelijk Vrouwen-ideaal.

Spaart ons de opsomming van al de gruwelijkheden van het ontuchtige Corinthe. Leest Rom. 1 : 18 —35 en 1 Thess. 4 : 3 en gruwt van dat alles.

Ontuchtig als Corinthe zijn ook in ons land vele steden. Paulus trekt te velde tegen schandelijke toestanden (1 Cor. 5 : l). Neen, de apostel des Heeren onttrekt zich niet in een kringetje van lieve vrome Christenen om daar heel-dierbaar en heel-knus elkanders vroomheid te verheerlijken. De apostel des Heeren staat als een machtig strijder op de muren van het Zion des Nieuwen Verbonds. Paulus is één van de voornaamste Christelijk-Sociale strijders uit den oudsten Christelijken tijd. Paulus treedt zelfs op tegen hen die willen uitschakelen allerlei dingen, door God geschonken. Paulus waarschuwt dat dusgenaamde over-geestelijkheid wel eens kan uitloopen in het volkomen tegenovergestelde.

Paulus één der voornaamste Christelijk-Sociale strijders, maar met beleid. Gelijk de slaaf vrij werd voor God in zoover het Evangelie zijn ziel vrijmaakte, maar hij zijne maatschappelijke vrijheid op wettelijke wijze moest verwerven, zoo kon ook de vrouw slechts langzamerhand hare gelijke sociale positie veroveren. Niet onmiddellijk kon de Christelijke waardeering van het huwelijk de antieke geheel en al verdringen. Vandaar, dat we in de Nieuw-Testamentische brieven „de nieuwe beginselen wel hier en daar zien doorbreken, maar de oude daarnevens nog hun kracht blijven behouden"

* *

Onder de Christenen deed zich nu de vraag voor, ') Dr. Geilings.

Sluiten