Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bereiden in Zijn liefhebbend Middelaarshart, dat klopt van ontferming voor verlorenen. Wie een plaats in Jezus' hart heeft krijgt ook een plaats in den hemel. Jezus droeg zijn jongeren in Zijn hart, ondanks al hun zonden en ongeloof, hun vleeschelijkheid en onkunde en daarom ging Hij heen om hun een plaats te bereiden. „Waar Ik ben daar zal ook Mijn dienaar zijn", spreekt de Getrouwe. Vreest dus niet, gij die den Heere zoekt 1 Klaagt uw nood vrij uit! Geeft Jezus de eereplaats d.i. uw hart en gij zult ervaren dat Hij is heengegaan om ook u plaats te bereiden. Worde Jezus u zóó onmisbaar, dat gij met den dichter zingt:

'k Waar liever in mijns Bonds Gods woning Een dorpel wachter, dan gewend Aan d'ijdle vreugd in 's boozen tent.

Volk van God, ik acht het een grooten zegen, dat de Heere onzen dienst heeft willen gebruiken om U te roepen tot het leven en te houden bij het leven. Zalig is uw vooruitzicht! Niet hier want op aarde is u druk voorzegd. De zonde blijft tot het laatste. Maar al zal de strijd om in te gaan nog zwaar zijn, al zal de macht der verdorvenheid u benauwen, toch! uw plaats blijft bewaard in den hemel voor u en gij blijft bewaard voor uw plaats. Die trouwe, algenoegzame Zaligmaker heeft het zoo bereid. Hem zij eeuwig eere op aarde en in den hemel! Dat gij wandelt door het geloof en dat de liefde van Christus door u worde verheerlijkt in 't midden der wereld. En wie of wat u buiten het Vaderhuis zal zoeken te houden, al zal de storm des doods in het gezicht der haven nog opsteken, gij zult Jeruzalem's poort intreden en Gods engelen zullen u de kroon der rechtvaardigheid drukken op het hoofd en u begeleiden naar uw woning. Houdt u gereed, om als weldra het geroep wordt gehoord: „de Bruidegom komt, gaat uit Hem te gemoet!" de lendenen omgord en de lampen brandende, achter Hem binnen te gaan en in des hemels bruiloftszaal de plaats in te nemen door Jezus u bereid. Daar zult gij, verlosten, tot eere des Drieëenigen uitroepen met allen die rondom den troon zijn: De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sierkte zij onzen God in alle eeuwigheid.

AMEN.

Sluiten