Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOESPRAKEN.

Aan het einde van onzen arbeid in uw midden gekomen gevoel ik mij gedrongen enkele woorden te richten tót den Kerkeraad. Broeders, het valt mij zwaar van u te scheiden om de liefde mij bewezen, om de trouw mij betoond en om de steun mij geschonken door u allen. Nimmer werd de harmonie verstoord hoe zondig wij ook overigens zijn. Wij zochten samen het wélzijn der gemeente en onze arbeid is niet ijdel geweest in den Heere. Hem zij, ook openlijk, dank gebracht voor het vele goede van u ontvangen! God zegene u ook verder voor hart en huis en Hij bekrachtlge u door Zijne genade om de gemeente te leiden in de grazige weide Zijns Woords. Hebt acht op u zeiven en op de geheele kudde over dewelke u de H. Geest tot opzieners gesteld heeft! Dat de broederlijke liefde blijvej Moogt gij minder worden en Jezus in u wassen, opdat gij steeds krachtiger om 's Heeren wil moogt werken zoolang het dag is, u verkrijgende een goeden opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof hetwelk is in Jezus Christus. Ik beveel u, Gode! Gedenkt gij onzer in uwe gebeden!

Kerkvoogden en Notabelen! Door uwe werkzaamheid is er veel verbeterd gedurende óns verblijf alhier. Hoe aangenaam was onze samenwerking met u. Krachtige steun en trouwe vriendschap heb ik genoten in 't bijzonder van uw zeer geachten en ge waardeerden Voorzitter, wiens hart warm klopt voor de belangen van kerk en school. Moge de gemeente, die u tot hiertoe trouw steunde, ook verder hare hand niet aftrekken en zegene God u en de uwen met Zijn onverdiende gunst in Jezus Christus! Dank ook namens mijn vrouw voor uw bestendige dienstwilligheid!

Waarde ambtgenooten! Uwe tegenwoordigheid stel ik op hoogen prijs. Dank voor de veeljarige vriendschap vooral van de twee collega's van Harderwijk genoten! Dank ook voor uw hulp deze gemeente telkenmale verleend! Moge de Heere u nog lang sparen in Zijn dienst en u gebruiken tot uitbreiding Zijns Koninkrijks. Dat het u en de uwen wèl ga in tijd en eeuwigheid is de wensch van mijn vrouw en mij.

Heeren Onderwijzers! Op schoolterrein is er den laatsten tijd veel ten goede gewijzigd. Den Heere de eer! Moge God de-Hoofden zoowel van de school te Horst als van die op het dorp met hunne staven van helpers en helpsters veel gebedsgenade schenken bij hun moeilijken maar schoonen arbeid, om de kinderen der gemeente, gelijk tot dusver, te onderwijzen naar den Woorde Gods.Vtot hun eeuwig heil. Bij al wat droef stemt is het zeer verblijdend voor mij tot de gemeente te mogen zeggen: Vertrouw

Sluiten