Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich dan onwillekeurig „nieuwe banen" voor ons oog ontsluiten zullen. Of wilt ge, eenerzijds dankbaar waardeerend, wat we tot dusverre in geloofsgemeenschap met vroegere geslachten reeds mochten ontvangen, dienen we anderzijds ons er rekenschap van te geven, dat ook in dit opzicht „het volmaakte" nog door niemand gegrepen is en wij „het einde van alle onderzoeking" daarbij nog geenszins bereikt hebben.

Op die manier hoop ik u en mijzelf bij deze uiteenzetting voor twee gevaarlijke uitersten te behoeden, nl. naar links voor het radicale *) drijven van-hen, die (met minachting van al 't oudere, als bezaten we nog niets) iets absoluut nieuws begeeren, een totalen ombouw van de geldende ideeën; en naar rechts voor het conservatieve a) gedweep dergenen, die bij het eenmaal verkregen resultaat zweren en (uit vrees voor 't nieuwe, als hadden we reeds alles) elke eventueele *) ontwikkeling reeds vooraf als afwijking pogen te brandmerken.

Want slechts door die beide klippen te vermijden, sturen we in goede richting en bestaat er kans op, dat èn de inleiding nü èn de gedachtenwisseling straks ons wat nader tot het verlangde einddoel zullen voeren.

Welnu, ik stel mij voor, in dien geest u een schetsmatig overzicht te geven van de volgende vier hoofd-

*) Niets-eerbiedigende, alles-ontwortelende.

2) Behoudzieke, aan 't oude zich vastklemmende.

8) Vóórkomende, mogelijke.

Sluiten