Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kant bericht! Laat ik nu tot besluit er nog een paar algemeene opmerkingen, heel kort, aan mogen toevoegen.

't Spreekt vanzelf, dat men óók bij deze organische Schriftbeschouwing zich onophoudelijk voor moeilijkheden zal geplaatst zien. Doch laat men dan steeds 'bij dat teleurgesteld zijn en die wreveligheid over wat in Gods Woord ons stoot, bedenken, dat de geheime, voor ons zelf soms onbekende drijfveer tot geringschattende beoordeeling der Schrift haar grootste stuwkracht ontvangt uit de vijandschap van ons verdorven hart. En daartegen baat niet het telkens weer doorvorschen van de problemen, al mag dat voor onze rede nog zooveel vrucht afwerpen; want 't eenigafdoende daarvoor is — gelijk ge gisteravond zoo met warmen levensernst u hebt hooren verzekeren1) — verbrijzeling en vernieuwing uws gemoeds, u op genade overgeven, en u willen laten leiden door den Heiligen Geest, met 't vurig gebed op de lippen: „Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal?" (Hand. 9:6). Heerlijk, als ge dan, evenals Paulus tot Agrippa, zoo ook van de Schrift kunt verklaren: „Ik ben die hemelsche openbaring [dat gezicht] niet ongehoorzaam geweest!" (Hand. 26 : 16).

Ten tweede zou ik willen opmerken, dat veel van

*) In een toespraak van Dr. Scheurer van Ermelo over „Geloofskracht".

Sluiten