is toegevoegd aan uw favorieten.

Erifos es gal' epeton

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar uier.*) Deze zeer fraaie voorwerpen, die tot de beste minoïsche kunstwerken gerekend moeten worden, zijn afkomstig uit het heiligdom van het oude paleis. Zij zijn gevonden te zamen met een aantal andere voorwerpen, die klaarblijkelijk eene godsdienstige beteekenis hadden; de bekende vrouwefiguren met de slangen behooren daar ook toe, evenals het groote marmeren kruis.

Wanneer ik het waag deze kunstvoorwerpen ter sprake te brengen in verband met hetgeen ik hier heb voorgedragen, dan zijn er twee bezwaren, die menigeen wellicht daar tegen in zou brengen, en die ik daarom allereerst zelf formuleeren en bespreken wil. In de eerste plaats zou men kunnen vragen: is het te bewijzen, dat de bedoelde voorwerpen eene godsdienstige en zinnebeeldige beteekenis hebben? Zijn zij niet misschien toch, al zijn zij ook met culttttvoorwerpen te zamen gevonden, slechts afbeeldingen van eene wilde geit met hare jongen, zonder diepere beteekenis? En in de tweede plaats, gesteld al, dat zij eene zinnebeeldige beteekenis hebben, is dan toch niet de tusschenruimte van duizend jaar, die het ontstaan van deze voorwerpen scheidt van het archaische tijdperk in Griekenland, een beletsel om samenhang aan te nemen? Deze twee bezwaren wil ik trachten te ontzenuwen.

Wat het eerste punt betreft, de cretensische kunst heeft evenmin als b.v. de klassieke grieksche kunst datgene gekend, wat wij genre noemen. Genre-tafereelen spelen in de moderne kunst een eerste rol; in het tijdperk, waarvan ik spreek, waren zij, als zelfstandige kunstwerken, aan de beeldende kunst vreemd2). Ik zeg met nadruk: als zelfstandige kunst-

J) Zie Evans, A. B. Sn tX, 1902—3, p. 71 sqq.; pl. III; The Palace of Minos, I, 1921, p. 510; Dussaud, Les civilisatiotis préhelle'niques3, p. 61; Antiq. crét. III, pl. 18.

*) Op dezen regel behoeft men m.i. slechts éene uitzondering aan té nemen. Een kunstenaar zal, wanneer hij geen werk had dat hem opgedragen was, of dat hij bij voorbaat kon vervaardigen voor afne-

30