Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbod betreft. Overigens geloof ook ik wel, dat deze opvatting later heeft bestaan1).

2°. De Titanen dooden Dionysos in de gedaante van een bokje en koken hem vervolgens in een ketel met melk om hem herboren te laten worden. De ingewijde beleeft hetzelfde als de god, of ten minste hij maakt er aanspraak op ditzelfde te hebben ondergaan. Hij valt derhalve als een gedood bokje in den ketel met melk, en wordt daardoor een god.

Ook deze opvatting zou al om dezelfde reden als zooeven aangegeven ter zijde moeten worden gelegd, voor wat het Oude Testament betreft. Zij draagt overigens een zeer hypothetisch karakter. Immers het verhaal luidde, dat de Titanen Dionysos doodden in de gedaante van een spelend kind; en wij lezen nergens, dat zij hem tot nieuw leven opkookten. Ik vermoed trouwens, dat Cook deze veronderstelling niet zou hebben gemaakt, indien hij op de analogie tusschen de spreuk epttpog yctX 'éirsrov en het pompejaansche fresco opmerkzaam was geworden.

Het komt mij derhalve voor, dat wij in Palestina eenigen tijd na het einde van het myceensche tijdperk een godsdienstig gebruik aantreffen, hetwelk gereedelijk verklaard kan worden op grond van onze kennis der dionysische mysteriën en van den oud-cretensischen godsdienst. Ik houd voor zeer waarschijnlijk, dat deze mystieke ritus in het myceensche tijdperk uit Creta naar Palestina is overgebracht. Is dit juist, dan worden wij daardoor tevens genoodzaakt de vraag, die ik zooeven stelde, of de godsdienst van Creta in

') Dit wordt waarschijnlijk, wanneer men bedenkt, dat Melikertes door Ino-Leukothea in een ketel werd geworpen, waarop hij tot den god Palaimon herboren werd, en dat Medea op dezelfde wijze verscheidene verjongingen tot stand heette te hebben gebracht (een ram ; Aison; Iason; de voedsters van Dionysos en hare mannen; Eur. Med. hypoth., Ov. Metam. VII, 294 sqq., Hyg. Fab. 182). Volgens Bacchylides werd Pelops door Rheia door koken in een ketel opgewekt.

42

Sluiten