Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelijke kringen wordt geïmporteerd, daar als vereenigbaar met den bijbel en het Gereformeerde geloof wordt gepresenteerd en er door velen wordt aanvaard. In de naaste toekomst hebben we rekening te houden met het feit, dat binnen de kringen der orthodoxie het aantal richtingen met één vermeerderd is en dat datgene, wat in sommige kringen van „jongeren" en „intellectueelen" tastend gezocht werd, door Barth en de Zwitsersche school gevonden is. De Christelijke kerk zal er rekening mee moeten houden, dat er onder hen, die de belijdenis aanvaarden, thans gevonden worden, die daarbij nochtans een gansch andere taal spreken en een geheel andere visie hebben en een totaal andere waardeering van wat hoofdzaak is en wat bijzaak is belijden, dan tot dusver gekend werd. Het neo-kantianisme wordt thans in dezelfde mate Gereformeerd als de Gereformeerde theologie zich met de neo-kantiaansche denkwijze associëeert. En dit is voor de oude kerk een nieuw probleem en een nieuwe moeilijkheid, een probleem en moeilijkheid van het heden en van de naaste toekomst. Maar — laat ons dit niet vergeten — behalve „moeilijkheid" is het ook genade, want het herschept het contact tusschen de moderne neo-kantiaansche denkwereld en de Christelijke orthodoxe theologie en bouwt een anderen brug dan den „Ponte dei Sospiri". Het geeft gelegenheid tot een kerugma, een getuigenis, dat aandacht vindt en afdwingt.

Welke gevolgen de opkomst dezer nieuwe richting voor en in de neo-kantiaansche wereld, die zich tot dusver achter K a n t 's Copernicaansche wending zoo veilig voor de kerk, welke haar Copernicus niet kende verschool, zal hebben, kan voor het oogenblik blijven rusten. Een voor ons voorshands belangrijker vraag is de vraag naar het eigen „home", welke gevolgen namelijk deze nieuwe richting voor de orthodoxe en Gereformeerde theologie hebben kan en zal. Eenige gevolgen werden in dit stuk alreeds aangeduid. Ze zijn thans nader te omschrijven. In hoofdzaak kunnen ze tot een drieërlei terug gebracht worden.

Sluiten