Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met den Hebreeuwschen oorsprong. Grotius' overzetting tandem nunc mist eiken grond. Het best zal wel zijn: in dit laatste der dagen of in het thans gekomen laatste der dagen. Dan komt alles tot zijn recht.

Over iXkkrfrai kunnen we na de bespreking van ïjüópxq kort zijn. Het ziet hier van zelf op Christus' spreken op aarde, vgl. 2 : 3 (V. Soden). De aoristus leert ons, dat het er den schrijver om te doen is het enkele feit der openbaring naar voren te schuiven (zie ook Alford). Trouwens dat kan, nu door de bepalingen de tijd genoegzaam is aangeduid en in het verband niet zoo zeer de tijd, als de bijzondere wijze, waarop het feit der openbaring zich in den Zoon vertoonde, de zaak is, waar het om gaat. Het feit der openbaring is in den Zoon heerlijker, omdat Hij de profeten overtreft. Daar het spreken door den Zoon is afgeloopen, hebben we hier eenen complexieven aoristus (V. Veldhuizen, bl. 195, Kühner-Gerth II, 1», bl. 155).

Bij ii/ti» denkt Owen aan de leden van den Joodschen kerkstaat tijdens Christus' leven, Bleek en Alford aan allen, die leefden in de hetzij zij de openbaring van Christus persoonlijk ontvingen of door den dienst der discipelen, Stuart aan de Christenen in het algemeen. Hetzelfde verschil dus als bij xa.rpa.mv. Wij hebben boven reeds opgemerkt, dat hoewel AoAiw op zich zelf niet juist hoorbaar spreken behoeft te zijn (zie Hebr. 2 : 5), het toch in dit verband deze beteekenis wel moet hebben. Doch, dat daarom nog niet moet worden aangenomen, dat de door tipt» aangeduiden allen Christus persoonlijk zullen hebben gehoord, evenmin als alle xxrtptq persoonlijk de profeten hoorden. 'H/ta* staat als klasse tegenover xxrpóuriv en ziet op de Christenen, de geloovigen der nieuwe bedeeling, ruim genomen. De schrijver rekent zich ook hierin één met de geadresseerden (Stuart). Volgens Chrysostomus, hebben de lezers Christus niet persoonlijk gehoord, maar is de uitdrukking ÉAaAjjow rydv 'tv «cj> gebruikt om de lezers te verheffen. Dat is niet alleen zeer onwaarschijnlijk, maar ook zeer bepaald in strijd met Joh. 20 : 29.

Bij ultf moeten twee dingen worden onderzocht. Eerst waarom hier voor Christus deze naam wordt gekozen, dan waarom het lidwoord ontbreekt. Wat het eerste aangaat, het is steeds eene zaak van belang te letten op den naam, die voor den Middelaar wordt

Sluiten