Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE.

Gods spreken door.

De uitdrukking b rote x-fxxpjrrxte. heeft tot verschillende verklaringen aanleiding gegeven. Sommigen vatten b plaatselijk op en meenen, dat bedoeld is een zetelen Gods in de profeten, als zij profeteeren. Zoo: Beza, Bengel, Bleek, Ebrard, V. Hofmann, Keil, Kurtz, Moll, Owen, De Wette, Wichelhaus, Wolf. Ten gunste van deze opvatting wordt aangevoerd, dat men hier b niet instrumentaal mag nemen, gelijk het Hebreeuwsche a, omdat de brief aan de Hebreen vrij is van Hebraïsmen en het instrumenteele b in den brief verder niet voorkomt (Bleek). Verder: dat b aanduidt het orgaan zijn der openbaring (Weiss, Wolf, Bleek). Ook, dat het is gezet om straks voor uióg niet Stx te behoeven gebruiken (Bengel). Men heeft gewezen op Hos. 1 : 2, 2 Sam. 23 : 2 (Kurtz). Moll zegt, dat b alleen bij zaken het middel aanduidt en dat derhalve b hier plaatselijk moet worden genomen. Blass, die het zelf = a neemt, heeft .aangetoond, dat deze meening onjuist is, want dat Mt. 12 : 24, Hd. 17 : 31,

1 Kor. 6 : 2, Rom. 0 : 25; 11:2, Hebr. 4:7 b ook bij personen instrumenteel is gebruikt. Ik geloof, dat b Rom. 9 : 25, 11 : 2 en Hebr. 4 : 7 anders is gebruikt, maar Blass heeft in de zaak zelf volkomen gelijk, men zie nog: Mt. 9 : 34, 12 : 27, 28, Mk. 3 : 22, Lk. 11 : 15, 18, 19. Beza beroept zich op 2 Petr. 1 : 21. Keil merkt op, dat men b hier wel plaatselijk moet nemen, want dat

2 : 2 Stx staat. Kurtz schrijft ia verband hiermede, dat b aanduidt, hoe God de openbaringswaarheden immanent maakt in den geest der profeten, terwijl Stx het momentane middelaaarsschap aanduidt.

Sluiten