Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kunnen beide hun autoriteit niet enkel laten gelden bij de groote schare, die de wetenschap niet kent en daarom ver* vloekt is, terwijl bij eenig zelfstandig nadenken deze autori* teit kwijnt en verdwijnt als sneeuw voor de zon? Ik zal hier nu niet de geschiedenis der beschaving als parallel van de geschiedenis des bijbels laten defileeren. Maar van ieder bijbellezer mag worden geëischt, dat hij bekwaam zij in de kunst, waarin de theologische- studenten bij hun proponents* examen worden geëxamineerd: de kunst van verstandig bijbellezen. Als tot verstandigen spreek ik, zegt Paulus, en zegt de Schrift hem na. Voor de onverstandigen = de tragen van hart is hier geen winst te behalen. De vrij algemeen verspreide dwaling, dat de bijbel het verstand het zwijgen zou opleggen, staat natuurlijk in nauw verband met de schier universeele misvatting, dat geloof zou neerkomen op het overnemen en aannemen van allerlei waarheden. Gij moet dit en dat gelooven. Gij moet ook van den bijbel dit en dat gelooven, b.v. beginnen met te gelooven alwat in den bijbel staat. Met zulk een surrogaat van geloof heeft men zich echter juist den toegang tot het ware geloof en alzoo ook den toegang tot den bijbel versperd. De Schrift wil ons niet in aanraking brengen met waarheden = stellingen === men* schelijke dingen, maar met de waarheid = de realiteit = God.

Nu kan men ondanks de verregaande differentiatie van het menschelijk leven toch wel zeggen, dat hier tweeërlei moeilijkheid valt te overwinnen, al naarmate onze geest meer systematisch dan wel meer analytisch is aangelegd.

Sommigen naderen den bijbel met een misschien tot in de kleinste bijzonderheden uitgewerkte en afgewerkte inspi» ratietheorie. In zoover er achter die theorie leven zit, heb ik er allen mogelijken eerbied voor. In zoover er achter deze theorie dood zit, heb ik er alle mogelijke minachting voor. De vraag is, waarmee wij te doen hebben. Met een bijbel, die is zooals hij is? Of met een bijbel, die is zooals wij

Sluiten